Εργοσπιρομετρία - πρωτόκολα προτυποποιημένης ασκήσεως

 Η ορθή και συμπερασματική διενέργεια μιας δοκιμασίας καρδιοπνευμονικής κοπώσεως βασίζεται στην ικανοποίηση δύο παραγόντων:

  1. Ο εξεταζόμενος πρέπει να εκτελέσει ένα έργο, με τους μείχζονες σκελετικούς μύες, που να είναι, σε όλες του τις λεπτομέρειες μετρήσιμο. Και,
  2. Οι μτρήσεις των προεπιλεγμένων παραμέτρων πρέπει να διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο ή αμέσως μετά την περαίωση της δοκιμασίας.

Ανάλογα με την πολυπλοκότητα που υιοθετεί κάθε Εργαστήριο, τα απαιτούμενα όργανα ποικίλουν ευρέως. Γενικά, για τη διενέργεια της δοκιμασίας κοπώσεως χρησιμοποιούνται [α] όργανα, με τα οποία διενεργείται η κόπωση και, [β]πρωτόκολα προτυποποιημένης ασκήσεως.

[α] πρωτόκολλα προτυποποιημένης ασκήσεως

[β] μέθοδοι - όργανα εργομετρίας

 Τα αποτελέσματα της προτυποποιημένης κοπώσεως, συγκεφαλαιώνονται σε παραστάσεις συναρτήσεων. Συνήθως οι κλίσεις και οι σταθεροί όροι των συναρτήσεων συνεξετάζονται στη διερεύνιση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή αποφάνσεων, αναφορικά με τη φυσική κατάσταση, την απώλεια λειτορυγικών εφεδρειών, λόγω παραμελήσεως σωματικής κοπώσεως ή παθολογικής καταστάεως. 

Ακολούθως εφασρμόζονται προγράμματα αποκαταστάσεως, φυσικοθεραπεία ή/και θεραπευτική αγωγή  και ελέγηχονται τα αποτελέσματά τους.

 

 

 

 

 

 

  Λαμβάνονται συναρτήσεις εγνωσμένων παραμέτρων από την καρδιοπνευμονική φυσιολογία και τη φυσιολογία της ασκήσεως και, με διερεύνιση των κλίσεων και σταθερών όρων των, συνήθως, γραμμικών αυτών συναρτήσεων επιδιώκεται η αξιλόγηση της καρδιοπνευμονικής ή/και φυσικής καταστάσεως του εξεταζομένου και παρέχονται οδηγίες, αναφορικά με την φυσική προσαρμογή του ή την θεραπεία των παθολογικών εκτροπών, που εντοπίζονται. 

Κάθε μια από τις παραπάνω μεθόδους έχει διακριτά πλεονεκτήματα. Η επιλογή τους εξαρτάται από χωροταξικούς παράγοντες του Εργαστηρίου και τον προβλεπόμενο αριθμό των εξετάσεων. Τα αποτελέσματα της εξετάσεως, συγκριτικά με τις τιμές αναφοράς κάθε μιας από τις συνεξαταζόμενες παραμέτρους, διερευνώνται σε συνδυασμούς ή ανεξάρτητα, προς επικύρωση της κλινικής εκτιμήσεως (βλέπε: Viasys Halth Care)