ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: εργομετρικά ποδήλατα

Στην εικόνα φαίνεται ένα στατικό, εργομετρικό ποδήλατο.

  Οι μεταβολές στην ταχύτητα περιστροφής των πεταλιών και της αντιστάσεως στην κίνησή τους επιφέρουν τις διαβαθμίσεις στην καταβολή του έργου. Η φόρτιση (σε Watts) εξάγεται από την εξίσωση:

Wτ= FwR Χ d X f X π

Όπου η FwR, είναι η αντίσταση που καταβάλλεται στα πετάλια και πρέπει να υπερνικήσει ο εξεταζόμενος, d, η διάμετρος των πεταλιών, f, η συχνόττηα της πεταλιάς, και π=3.14.

 Διατίθενται δύο τύποι εργομετρικών ποδηλάτων:

  1. Μηχανικά, εργομετρικά ποδήλατα. Δεν επιτρέπουν σύνδεση με υπολογιστικές συσκευές ούτε άλλα συστήαμτα ελέγχου. Είναι αμιγώς μηχανικά.
  2. Ηλεκτρομηχανικά εργόμετρα. Χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό ηλεκτρονικού και μηχανικού ελέγχου και επιτρέπουν τροποποιήσεις μέσω ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Τα εργομετρικά ποδήλατα είναι φτηνότερα, μικρού μεγέθους, καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο και σχετικά αφόρυβα κατά τη λειτουργία τους. Το έργο που επιβάλλουν στον εξεταζόμενο δεν εξαρτάται από το σωματικό του βάρους και επιτρέπουν γρήγορη προσαρμογή σε διάφορα φορτία. Επιπλέον, ένα άτομο που δυσφορεί έναντι της εξετάσεως, μπορεί αμέσως να τη διακόψει και να μειώσει το φορτίο στο 0. Τα εργομετρικά ποδήλατα είναι αασφαλέστερα, συγκριτικά με τον διάδρομο, επειδή ο εξεταζόμενος κάθεται κατά τη διάρκεια της εξετάσεως και κινδυνεύει πολύ λιγότερο να πέσει και να υπσοτεί ατύχημα. Λόγω της σχετικής σταθερότητας του εξεταζομένου επιτρέπεται η διενέργεια παράλληλων εξετάσεων που δεν είναι εύκολες με το δαπεδοεργόμετρο. Έτσι, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, υπάρχουν διάφορα πλεονεκτήματα με τη χρήση του εργοποδηλάτου. 'Ενα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι ότι ο ρυθμός υπό τον οποίο εκτελείται εξωτερικό έργο καθορίζεται πολύ ευκολότερα. Ο πλέον συγχυτικός παράγων είναι το μεταβολικό κόστος των κινούμενων κάτω άκρων, καθώς τα βαρύτερα άκρα έχουν μεγαλύτγερες μεταβολικές απαιτήσεις, αν και στο μέτρο που οι πεταλιές διατηρούνται σε σταθερό ρυθμό, οι σημειούμενες διαφορές είναι σταθερές. Γενικά, στις δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, χρησιμοποιούνται εργοποδήλατα με ηλεκτρομαγνητικά φρένα, καθώς τα εργοποδήλατα με φρένα συμφύσες δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες ακτιβοιύς εκτιμήσεως τουWR. Αντίθετα, τα εργσπιρόμετρα με ηλεκτρομαγνητικά φρένα επιτρέπουν άμεση μέτρηση του WR και μπορούν να ελέγχονται με κατάλληλο λογισμικό. ΤΑ προδήλατα αυτά, επιπλέον, έχουν την ικανότητα να αποσβένουνμικρές αυξομειώσεις στους πεταλισμούς χωρίς να επηρεάζουν το WR. αν και μεγαλύτερες αυξομειώσεις απολήγουν σε μεταβολές στις φυσιολογικές απαντήσεις υπό σταθερό WR.