ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Διαφορές ποδηλάτου και δαπεδοεργομέτρου

φορτίο, (σε watts) και ΗRΜΑΧ τα αποτελέσματα της δοκιμασίας με ποδήλατο θα διαφέρουν από τα αποτέλεσματα της δοκιμασίας με δαπεδοεργόμετρο, κατά τις επόμενες παραμέτρους:

Η V̇Ο2  θα είναι μικρότερη, κατά 5-10%
Ο κατά λεπτό αερισμός, V̇E, θα είναι μεγαλύτερος
Η παραγωγή γαλακτικού οξέος θα είναι μεγαλύτερη.

Οι διαφορές αυτές θεωρούνται ότι οφείλονται στις διαφορετικές ομάδες μυών που χρησιμοποιούνται. Επειδή είναι μικρές, δεν προκαλούν προβληματισμούς στην κλινική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Έτσι, και τα δύο όργανα είναι κατάλληλα για κλινική χρήση.