πνευμονία - διάγνωση - κριτήρια βαρύτητας

import_contactsΓενικά, ασθενείς με τα επόμενα ευρήματαθαεωρούνται κρίσμοι και απαιτείται άμεση συνενόηση με ΜΕΘ: 1. PaO2<60 mmHg, με εισπνεόμενο μίγμα >60%, 2. σοβαρή οξέωση, -pH<60%, 3. εξάνλτηση, 4. εφίδρωση, 5. απώλεια της συνειδήσεως, 6. σημεία καταπληξίας (shock). Για την εκτίμηση της βαρύττηας της πνευμονίας, ακολουθείται ο κανόνας ABCDE

Εκτίμηση της βαρύτητας. Όπως σε κάθε κλινική περίπτωση, για την εκτίμηση της βαρύτητας της πνευμονίας ακολουθείται ο κανόνας ABCDE (&).
⇒airway. αεραγωγοί. Διατήρηση της βατότητας των αεραγωγών. Χρήση αεραγωγών, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Επικοινωνία με αναισθησιολόγους για πιθανή διασωλήνωση, αργότερα. 
⇒breathing αναπνοή. Εκτίμηση του κορεσμού Hb μέσω παλμικής οξυμετρίας, και προσπάθεια διατηρήσεως του κορεσμού >92%, με χορήγηση οξυγόνου, μέσω μάσκας μη-επανεισπνοής. Πιθανόν να απαιτηθεί μηχανική υποβοήθηση της αναπνοής με ΜΕΜΑ. Εκτίμηση της PaO2 και PaCO2 εκτίμηση της αναπνευστικής συχνότητας και του τύπου της αναπνοής. Κλινική διερεύνιση του αναπνευστικού συστήματος, Εκτίμηση του αναπνευστικού ρυθμού και του αναπνευστικού συστήματος: αναγνώριση εντοπισμένων μκη μουσικών διακεκομμένων ήχων, βρογχικής αναπνοής, πλευριτικής τριβής, λήψη ακτινογραφίας θώρακος. Η αφία θώρακος, εν τούτοις, μπορεί να είναι, ακόμη, αρνητική, λόγω της καθυστερήσεως αναπτύξεως ακτινολογικών ευρμάτων, έναντι των κλινικών που προηγούνται*. Από την ακτινογραφία θώρακος αναζητούνται ευρήματα πυκνώσεως, με ή χωρίς ευρήματα πλευριτικής συλλογής. Παράλληλα παραλαμβάνονται πτύελα για μικροβιολογικές εξετάσεις, καλλιέργειες κι έλεγχο ευαισθησίας στα ανιβιοτικά.
⇒circulation Κυκλοφορία. Εκτίμηση του καρδιακού ρυθμού, συχνότητας αρτηριακής πιέσεως (η υπόταση είναι δυσμενές σημείο κι ένδειξη εισαγωγής) και ΗΚΓραφήματος. Εξασφάλιση φλεβικής γραμμής για χορήγηση υγρών (φυσιολογικού ορού ή γλυκόζης για το επόμενο διάστημα των 6-98 ωρών, καθώς ο ασθενής αναμένεται να είναι εν μέρει αφυδατωμένος, όπως μπορεί να εκτιμηθεί από την αξιολόγηση της ουρίας/κρεατινίνης και ηλεκτρολυτών) και φαρμάκων, και λήψη δειγμάτων αίματος για βιοχημικές εξετάσεις και CRP. Σημειώνεται ότι υγρά πρέπει να χορηγούνται με περίσκεψη, ώστε να δατηρείται κανονική οξεοβασική ισορροπία. Επί πλευροδυνίας, χορηγούνται μη-στεροειδή αναλγητικά, εκτός και εάν υπάρουν αντενδείξεις.  
⇒ disability  Ανικανότητα. εκτίμηση του επιπέδου συνειδήσεως (με μέθοδο, π.χ., AVPU). Η επιδείνωση τοιυ επιπέδου συνειδήσεως μπορεί να είναι το πρώτο σημείο ότι ο ασθενενής ευρίσκεται ΄σε κίνδυνο και χρειάζεται άμεση νοσηλεία σε ΜΕΘ. Εκτίμηση της βαρύτητας της πνευμονίας με τη μέθοδο CURB65.
⇒exposure Έκθεση σε κίνδυνο προσβολής. έλεγχος κλινικής πιθανότητας, προσεκτική λήψη στορικού μετά τη σταθεροποίηση του ασθενούς.

Το σύστημα CURB -65 είναι μια κλίμακα βαρύτητας της πνευμονίας κοινότητας (και πνευμονίας ιδρυματισμένων) που εκπονήθηκε με βάση μια πολυπαραγοντική ανάλυση 1068 ασθενών, με την οποία ταυτοποιήθηκα διάφοροι παράγοντες που εμφανίστηκαν να διαδραματίζουν διαμορφωτικό ρόλο στην θνητότητα της νόσου (Lim WS et al.).
Για τη βαθμονόμηση της βαρύτητας, δίνεται 1 βαθμός για κάθ ε ένα από τα παρακάτω:

κριτήρια βαρύτητας πνευμονίας
C onfusion – Altered mental status - σύγχυση
U remia – ουραιμία  >20 mg/dL
R espiratory rate –αναπνευστική συχνότητα >30 αναπνοές/λεπτό
B lood pressure – συστολική αρτηριακή πίεση <90 mm Hg oή διαστολική πίεση <60 mm Hg
Age -ηλικία > 65 years
 βαθμοί 0-1: ως εξωτερικός ασθενής
βαθμοί 2: νοσηλεία σε κοινό θάλαμο
βαθμοί 3- : νοσηλεία σε μονάδα αυξημένης φροντίδας

Η θνητότητα στις επόμενες 30 ημέρες, που σχετίζονται με τα διάφορα κριτήρια CURB-65 αυξλανεται με την αύξηση της βαθμονομήσεως κατά την κλίμακα αυτή. έτσι,

με βαθμούς 0: η θνητότητα κυμαίνεται μεταξύ 0-0.7%
με βαθμούς 1: η θνητότητα κυμαίνεται περί το 1%
με βαθμούς 2: η θνητότητα κυμαίνεται περί το 9.2%
με βαθμούς 3: η θνητότητα κυμαίνεται περί το 14.5%
με βαθμούς 4: η θνητότητα κυμαίνεται περί το 40%
με βαθμούς 5: η θνητότητα κυμαίνεται περί το 57%

B' Σύστημα Βαθμονομήσεως: PSI (Pneumonia Severity Index) η σύστημα PORT (Fang WF et al.).

O δείκτης PORT είναι ένας προγνωστικός δείκτης της θνητότητας της πνευμονίας, με κριτήρια βασισμένα στη μελέτη φαλλάγγων ασθενών που νοσηλεύτηκαν με πνευμονία. Για κάθε από τα διάφορα χαρακτηριστικά ορίστηκε μια τιμή. Το σύστημα βαθμονομήσεως PSI αποδείχτηε ευαίσθητος προγνωστικός δείκτης της θνητότητας για όλους του ςτύπους πνυεμονίας, αν και παραλλαγές, προτεινόμενες από την ATS, όπως η SCAP, και η SMART-COP θεωρήθηκε ότι υπερέχουν απο πρακτικής απόψεως.

διαμόρφωση κλίμακος

επίσης βλέπε:
κριτήρια βαρύτητας πνευμονίας κοινότητας IDSA/ATS
βιολογικοί δείκτες
άλλα συστήματα ταξινομήσεως.