Σύστημα βαθμονομήσεως βαρύτητας πνευμονίας - PORT

Σύστημα Βαθμονομήσεως: PSI (Pneumonia Severity Index) η σύστημα PORT (Fang WF et al.).

O δείκτης PORT είναι ένας προγνωστικός δείκτης της θνητότητας της πνευμονίας, με κριτήρια βασισμένα στη μελέτη φαλλάγγων ασθενών που νοσηλεύτηκαν με πνευμονία. Για κάθε από τα διάφορα χαρακτηριστικά ορίστηκε μια τιμή. Το σύστημα βαθμονομήσεως PSI αποδείχτηε ευαίσθητος προγνωστικός δείκτης της θνητότητας για όλους του ςτύπους πνυεμονίας, αν και παραλλαγές, προτεινόμενες από την ATS, όπως η SCAP, και η SMART-COP θεωρήθηκε ότι υπερέχουν απο πρακτικής απόψεως.

διαμόρφωση κλίμακος

κριτήρια διαβαθμίσεως βαρύτητας πνευμονίας κατά PSI
δημογραφικά στοιχεία άνδρες, ηλικία 1 βαθμός/έτος
γυναίκες, ηλικία 1 βαθμός /έτος - 10 βαθμοί
ένοικος ιδρύματος φροντίδας +10 βαθμοί
συνυπάρχουσες παθήσεις νεοπλάσματα +30 βαθμοί
ηπατοπάθειες +20 βαθμοί
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ΑΕΕ, νεφρική νόσος, +10 βαθμοί για κάε ένα
ευρήματα από φυσική εξέταση σύγχυση +20 βαθμοί
αναπνευστική συχνότητα >30 αναπνοές /λεπτό +20 βαθμοί
συστολική αρτηριακή πίεση< 90 mmHg +20 βαθμοί
θερμοκρασία σώματος<35° C ή >40°C +15 βαθμοί
σφύξεις >125/λεπτό +10 βαθμοί
ερηγαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα αρτηριακό pH<7.35 +30 βαθμοί
ουρία > 30 mg/dl +20 βαθμοί
Να+ < 130 mmo/l +20 βαθμοί
σάκχαρο αίματος >250 mg/dL +10 βαθμοί
αιματοκρίτης <30% +10 βαθμοί
PaO2<60 mmHg ή SaO2<90% +10 βαθμοί
πλευριτική συλλογή +10 βαθμοί

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το συνδυασμό των παραπάνω,  οι ασθενείς με πνευμονία, ταξινομούνται σε 5 τάξεις, αυξημένης θνητότητας.

  • 0-50 βαθμοί = τάξη I (0.1% θνητότητα)
  • 51-70 βαθμοί = τάξη II (0.6% θνητότητα)
  • 71-90 βαθμοί = τάξη III (0.9% θνητότητα)
  • 91-130 βαθμοί = τάξη IV (9.3% θνητότητα)
  • > 130 βαθμοί = τάξη V (27% θνητότητα)

Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες υποδιεκνύουν ότι η επιλογή νοσηλεάις, σε κοινό θάλαμο, μονάδα αυξημένης φορντίδας ή ΜΕΘ καθορίζεται από το score PSI, ως ακολούθως: 

  • τάξη Ι και ΙΙ: ως εξωτερικός ασθενής/μονάδα βραχείας νοσηλείας, κατ΄εκτίμηση του Ιατρού, με βάση τις συνθήκες νοσηλείας σε κάθε Νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας.
  • τάξη ΙΙΙ: εισαγωγή σε κοινό θάλαμο νοσοκομείου, με την προϋπόθεση της τηρήσεως ασφαλούς νοσηλείας με όρους επιμολύνσεων (π.χ., θάλαμος θετικής πιέσεως κλπ).
  • τάξη IV: εισαγωγή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας
  • τάξη V: εισαγωγή σε ΜΕΘ
(τροποποιηθέν από τον συγγραφέα ΓΑΜ).
Η Εταιρεία Healthcare Research and Quality, AHRQ), προτείνει έναν υπολογιστή του δείκτη PSI.

Σημειώνεται ότι όλα τα συστήματα προσδιορισμού αυξημένης θνητότητας είναι ενδεικτικά και δεν συνιστούν περιορισμό των αποφάνσεων του ιατρού, που έχει απόλυτη ευχέρεια διαχειρίσεώς του και στον οποίο διαπιστεύεται ο τρόπος, οι μέθοδοι και η διαμόρρφωση των συνθηκών νοσηλείας του κάθε ασθενούς. Οι κίνδυνοι και τα ωφελήματα από τη νοσοκομειακή νοσηλεία πρέπει να σταθμίζονται προσεκτικά επειδή η νοσοκομειακή νοσηλεία εκθέτει τον ασθενή σε πρόσθετους κινδύνους, ενώ τον προφυλάσσει από την καθυστέρηση έγκαιρης αναγνωρίσεως δυνητικών επιπλοκών. Τέλος, αξιολογώντας τα διάφορα συστήματα βαθμονομήσεως της βαρύτητας οποιουδήποτε νοσήματος, πρέπει να επισημανθεί ότι η πολυπαραγοντικότητα μιας παθήσεως αμβλύνει σημαντικά την προγνωστική ακρίβεια των διαφόρων συστημάτων ταξινομήσεως.

βλέπε:
κριτήρια βαρύτητας πνευμονίας κοινότητας IDSA/ATS
βιολογικοί δείκτες
άλλα συστήματα ταξινομήσεως.