Πνευμονία - άλλα συστήματα ταξινομήσεως.

 Εκτός των όσων περιγράφτηκαν πορηγούμενα, διατίθεται πληθώρα άλλων συστημάτων ταξινομήσεως, με τα οποία επιχειρείται η βαθμονόμηση της βαρύτητας της πνευμονίας κοινόττηας, και η αντικειμενική υπόδειξη της καταλληλότερης μεθόδους θεραπείας, ως αντικειμένου πρωτοβάθμιας περιθάλψεως, θαλάμου νοσηλείας ή ΜΑΦ/ΜΕΘ.

Μεταξύ αυτών, τα συστήματα APACHE II, το SAPS II, το SOFA και άλλα. Ενώ τα περισσότερα συστήματα βαθμονομήσεως της βαρύτητας της πνευμονίας, η συστολική αρτηριακή πίεση, η οξυγόνωση, η ηλικία και η αναπνευστική συχνότητα (σύστημα SOAR) έχει αξιολογηθεί για την πρόγνωση της θνητότητας στο διάστημα 30 ημερών μετά τη λοίμωξη, επί με ιδρυματιζομένων ασθενών, που νοσηλεύτηκαν για πνευμονία (El-Solh AA et al., 2010). Υπό αξιολόγηση τελεί, επίσης, το Ισπανικό μοντέλο βαθμονομήσεως και προγνώσεως CURXO-80, το PIRO (:predisposition, insult, response, and organ dysfunction και το SMART-COP (: systolic blood pressure, multilobar involvement, albumin level, respiratory rate, tachycardia, confusion, oxygenation and arterial pH).