Κοκκιώματα μη τυροειδοοποιούμενα - κοκκιώματα αποτιτανωμένα

βλέπε:
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: Παθογένεια
Σαρκοείδωση: παθολογική ανατομία
κοκκιωμάτωση Wegener

αποτιτανωθέντα κοκκιώματα.
χαρακτηριστικά. Μονήρεις ή πολλαπλοί αποτιτανωμένοι όζοι εντός του πνευμονικού παρεγχύματος. Είναι συχνά, μικρά, διάσπαρτα στίγματα. Τα μονήρη κοκκιώματα πρωτίστωα οφείλονται στη φυματίωση και μπορεί να είναι μεγέθους μέχρι μερικών εκατοστών. Παριστο΄θυν μια χρόνια επουλωμένη ανοσολογική αντίδραση, εντός των πνευμόνων, στο αρχικό ερέθισμα. Συνήθως, οφείλονται σε μεταλοιμώδη αίτια, από φυματίωση, ή ανεμευλογιάς. Οι ασθενείς απραμένουν ασυμπτωματικοί και, συχνά, αποτελούν τυχαία ευρήαματα, πρηγούμενων λοιμώξεων ή εκθέσεων σε εθσπνεόμενα χημικά. Μπορούν, εν τούτοις, να προακλούν μη απραγωγικό βήχα και περιορισμένου βαθμού δύσπνοια. Ενέχουν μικρό κίνδυνο για πνευμοθώρακα. ακτινολογικά ευρήματα. Εικόνα 1. Πολλαπλά αποτιτανωμένα οζίδια διάσπαρτα κθ΄όλη την έκτσαση των πνευμονικών πεδίων/
αδρά σαφώς αφοριζόμενα πνευμονικά οζίδια, με ακτινολογικιή πυκνότγητα μεγαλύτερη από εκείνη του οστού.  Μπορεί να είναι μονήρης, πολαπλά, εντοπισμένα ή διάσπαρτα και η ακτανομή τους μπορεί να σχετίζεται με την υποκείμενη αιτιολογία, π.χ., προηγούμεμνη φυματίωση στους άνω λοβούς.  Δεν υπα΄ρχει αύξηση ου μεγέθους τους, με το χρόνο. διαφορική διάγνωση. Απιτιτανωμένες μεταστάσεις στον πνεύμονα (π.χ., μαστός, θυρεοειδής, οστεοσάρκωμα, ωοθήκες, όρχεις, ή βλεννώδεις όγκοι). μποεί να είναι μονήρεις ή πολλαπλοί. Μπορεί να είναι μεγαλύτεροι σε όγκο και να υπάρχει προηγούμενο ιστορικό που να υπστηρίζει το πτωτοπαθές νεόπλασμα. Είναι ενδιαφέον να τονιστεί ότι το μέγεθός τους αυξάνεται με το χρόνο. Χρειάζεται, πάντα, σύγκριση με προηγούμενα ακτινογραφήματα. Πρέπει να πργαμματίζεται περιοδικός αξκτινολογικός έλεγχος, εντεύθεν. Θεραπεία. Δεν απιατείται ειδική θεραπεία.  

Εικόνα 1.
Πρόκειται για τάξη ακτινολογικών ευρημάτων, υπέρπυκνων πνευμονικών οζιδίων, και μια ομάδα οζιδίων με σχετικά στενό διαφοροδιαγνωστικό εύρος. Η συχνότερη αιτιολογία αποτιτανώσεωβς οζιδίων είναι ως απάντηση επί επουλωμένων πνευμονικών λοιμώξεων.
-επουλωμένες λοιμώξεις των πνευμόνων:
--αποτιτανωμένα κοκκιώματα:
ι. κεγχροειδής φυματίωση,
εικόνα 3. κεγχροειδής φυματίωση. διάσπαρτα ομοιόμεγέθη οζίδια, αποτιτανούμενα, πύθκνωση δεξιού μέσου λοβού και πλευριτική συλλογή
ιι. ιστοπλάσμωση. Συνήθη. Έχουν μέγεθος 2-5 mm η αποτιτάνωση μπορεί να είναι κεντρική ή διάσπαρτη και συνήθως συμνοδεύονται από αποτιτανώσεις των πυλαίων ή μεσοθωρακικών λεμφαδένων. 
iii. θεραπευμένη πνευμονία εξ ανεμευλογίας: μικκροοζίδια (1-3 mm) που δεν συνοδεύονται από αποτιτανώσεις λεμφαδένων. επαγγελματικά νοσήματα: [α] πυριτίαση: Πολλαπλά μικρά υπέρπυκνα οζίδια, στα μέσα και άνω πνευμονικά πεδία. Συνοδεύονται από αποτιτανώσεις τύπου eggshell. 
[β] πνευμονοκονίωση ανθρακορύγχων (coalwor ke r's pneumοconiosis)  μικρότερα οζίδια που μπορεί να μην είναι ορατά στην απλή αφία θώρακος. Συνοδεύονται από ελάχιστα συμπτώματα. 
[γ] αποτιτανώσεις μεταστατικών οζιδίων. Τυπικά τα οζίδια περιγράφονται ασαφώς και έχουν διάμετρο 3-10 mm. Επί διαταραχών του μεταβολισμού του φωσφόρου και του ασβεστίου: επί χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Πολλαπλούν μυέλωμα, δευεροπαθής υπερπαραθυροειδισμός. μαζική οστόλυση προκαλούμενη από εμταστάσεις. ΙV χορήγηση ασβεστίου.
Miliary Metastase...εικόνα 2. αποτιτανωμένα οζίδια-μεταστάσεις από καρκίνωμα θυρεοειδούς
[δ] πνευμονική αιμοσιδήρωση. υποτροπιάζουσα κυψελιδική αιμορραγία , κεντροβνοτρυδιακές οζώδεις σκιάσεις. 
[ε] στένωση μιτροειδούς.  μικρά πολυεστιακά αποτιτανωμένα οζίδια
[στ] πνευμονική κυψελιδική μικρολιθίαση.  μικροσκοπικά οζίδια με εμφανή αποτιτάνωση των ενδολοβίωνδιαφραγματίων. μικρές υποπλέυριες κύστεις. 
[ζ] σαρκοείδωση.
[η] αποτιτανούμενοι ινώδεις ψευδοόγκοι του πνεύμονος.
[θ] πευμονική αμυλοείδωση.
[ι] πνευμονικάσ υαλοειδή κοικκιώματα.
[ια] αποτιτανωμένες πνευμονικές μεταστάσεις -οστεοσάρκωμα καρκίνο του θυρεοειδούς