ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΑ

import_contactsπεριεχόμενα: Μετανάστευση λευκοκυττάρων|βασεοφιλία||||Τύπος κυττάρου που παράγεται στον αιμοποιητικό ιστό του μυελού, τον λεμφοειδή ιστό, και τα δικτυωτά τμήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, σε διάφορες ανατομικές περιοχές του οργανισμού. Κάτω από διάφορες παθολογικές καταστάσεις, ο απόλυτος αριθμός ή η σχετική τους αναλογία ή και τα δύο, μπορεί να αυξάνονται χαρακτηριστικά, να μειώνονται ή να παραμένουν αμετάβλητα.  Μπορεί να συγκεντρώνονται σε άλλους ιστούς ή όργανα.
Τα λεμφοκύτταρα ακολουθούν τρείς οδούς αναπτύξεως από τις άωρες μορφές τους: η μυελοειδής σειρά, η λεμφοειδής σειρά και η μονοκυτταρική. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που εντοπίζονται κατά την εργαστηριακή τους επεξεργασία ή τη χρώση τους με πολυχρωματικές τεχνικές,  (πχ., χρώση Wright και άλλες) τα κύτταρα της μυελοειδούς σειράς, ονομάζονται κοκκιοκύτταρα ή κοκκιώδη λευκοκύτταρα ή κοκκιοκύτταρα. Τα κύτταρα της λεμφοειδούς σειράς και της μονοκυτταρικής σειράς, επίσης, έχουν κοκκία στο κυτόπλασμά τους, αλλά λόγω του μικρού τους μεγέθους και των διαφορετικών τους ιδιοτήτων (μερικές από τις οποίες δεν αναγνωρίζονται ευχερώς με συνήθεις τεχνικές) τα λεμφοκύτταρα και τα μονοκύτταρα μερικές φορές χαρακτηρίζονται ως μη κοκκιώδη ή άκοκκα λευκοκύτταρα.
Τα κοκκιοκύτταρα διακρίνονται, περαιτέρω, σε πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα ή πολυπήρυνα ή πολυπύρηνα λευκοκύτταρα, εφόσον ο πυρήνας τους υποδιαιρείται σε 2-5 στρόγγυλους ή ωοειδείς λοβούς που συνδέονται μεταξύ τους με λεπτές ταινίες χρωματίνης. Διακρίνονται σε τρεις  κατηγορίες: τα ουδετερόφιλα, τα ηωσινόφιλα και βασεόφιλα. Ανάλογα με τις αντιδράσεις των κυτοπλασματικών κοκκίων τους στις διάφορες χρωστικές.
Τα κύτταρα της λεμφοειδούς σειράς εμφανίζονται σε δύο μάλλον αυθαίρετα οριζόμενες υποκατηγορίες: στα μεγάλα και μικρά λεμφοκύτταρα. Τα τελευταία παριστούν τις συνήθεις μορφές λεμφοκυττάρων, είναι πολυαριθμότερα, στο περιφερικό αίμα και στο φυσιολογικό λεμφοειδή ιστό. Τα μεγάλα λεμφοκύτταρα μπορεί να ανιχνεύονται στο περιφερικό αίμα, αλλά συχνότερα εντοπίζονται στον λεμφοειδή ιστό. Τα μικρά λεμφοκύτταρα φέρουν πυρήνα, που χρωματίζεται βαθειά με αδρή χρωματίνη και καλύπτει σχεδόν όλη την επιφάνεια του κυττάρου, καταλείποντας μια στενή ταινία κυτοπλάσματος γύρω από τον πυρήνα. Τα μεγάλα λεμφοκύτταρα φέρουν πυρήνα του αυτού ή λίγο μεγαλύτερου μεγέθους του πυρήνα των μικρών λεμφοκυττάρων, αλλά φέρουν περισσότερο κυτόπλασμα γύρω από τον πυρήνα τους.Τα κύτταρα της μονοκυτταρικής σειράς,
είναι, συνήθως, μεγαλύτερα, παρ΄ό,τι τα υπόλοιπα λευκοκύτταρα και χαρακτηρίζονται από σχετικά άφθονο, κυτόπλασμα που περιέχει άφθονα κοκκία. Τα μονοκύτταρα, πεταλοειδούς, συνήθως σχήματος, φέρουν ευμεγέθη κεντρικώς κείμενο, πυρήνα που περιβάλλεται από κυτόπλασμα. Συν. Λευκά αιμοσφαίρια |αποκοκκίωση |
ακοκκιοκύτωση. είναι συνωνυμο της λευκοπενίας. Θεωρητικά, ο όρος περιλαμβάνει, επίσης, ανεπάρκεια άλλων κοκκιοκυττάρων, όπως τα ηωσινόφιλα και τα βασεόφιλα.
☛Βασεοφιλία Ως βασεοφιλία αναφέρεται η αύξηση των κυκλοφορούντων βασεοφίλων ( > 0.1 Χ 109 /L). Τα κύτταρα αυτά προέρχονται από τα πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα μέσω μυελοβλαστών και φέρουν έκδηλα κοκκία, έφορτα ηπαρίνης ισταμίνη και λευκοτριένια. Όπως και τα ιστικά σιτευτικά κύτταρα, εμπλέκονται στην ενεργοποίηση αντιδράσεων υπρευαισθησίας. έτσι, αύξηση των βασεοφίλων παρατηρείται επί: μυελοπαραγωγικών συνδρόμων, ανεπάρκειας σιδήρου, πνευμονικού καρκίνου, ανεμευλογιά, νόσος των ανοσοσυμπλεγμάτων