μελέτη SUMMIT

Στη μελέτη SUMMIT (:Study to Understand Mortality and Morbidity in COPD) εκτιμήθηκε η απόδοση του σταθερού συνδυασμού  fluticasonefuroate(FF)/vilanterol(VI)100/25mcg (FF/VI) στην επιβίωση ασθενών με μέτρια απόφραξη λόγω ΧΑΠ και ιστορικό ή υψηλό κίνδυνο σε καρδιαγγειοπάθειες. Διαπιστώθηκε 12.2%, μείωση της θνητότητας από κάθε αιτία, μεταξύ των ασθενών που λαμβάνουν FF/VI100/25, κατά τη διάρκεια ενός έτους, συγκριτικά με εκείνους που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο. Εν τούτοις, τα αποτελέσματα αυτά δεν ήταν στατιστικά σημαντικά  (95% CI range: -4.2%, 26.1%; P = 0.137), παρ΄όλο που αναγνωρίζεται μια τάση βελτιώσως μετά από FF/VI. Σημειώνεται, όμως, ότι γενικά δεν αναγνωρίζεται μείωση της θβητότητας σε ασθενείς μ ε ΧΑΠ, μετά από εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή, παρ΄όλο ότι, βέβαια, έχουν απόδοση στη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας και τη μείωση των παροξύνσεων.

 

Η ΧΑΠ συχνά συνυπάρχει με άλλες χρόνιες παθήσεις, οι οποίες επηρεάζουν, σε πολύ σημαντικό βαθμό, την κλινική βαρύτητα και την έκβαση της παθήσεως. Μεγαλύτερη δυσμενή επίδραση ασκούν συνοσηρότητες από το καρδιαγγειακό (&). Δεν έχουν εκπονηθεί μελέτες, με τις οποίες να αποτιμηθεί η επίδραση των φαρμάκων κατά της ΧΑΠ, στις συνυπάρχουσες παθήσεις από το καρδιαγγειακό [βλ. πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί]. Η μελέτη SUMMIT (Study to Understand Mortality and Morbidity in COPD) διπλή τυφλή, παράλληλων ομάδων ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη στην οποία εντάχθηκαν 16000 ασθενείς με ΧΑΠ και καρδιαγγεικά προβλήματα, τυχαία ταξινομημένοι σε δύο ομάδες, από τις οποίες, η πρώτη ελάμβανε τον συνδυασμό FF/VI, 100/25μg και η άλλη εικονικό φάρμακο. Στην ομάδα που ελάμβανε εικονικό φάρμακο επιτρεπόταν η χρήση SABΑ, σύμφ ωνα με τις παραδοχές της GOLD. Η μελέτη SUMMIT αποβλέπει στην εκτίμηση της επιδράσεως του συνδυασμού FF/VI στη θνητότητα και νοσηρότητα  ασθενών με ΧΑΠ και μέτρια απόφραξη με ιστορικό ή υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων(&). Όπως είναι γνωστό, η νοσηρόττηα και η θνητότητα της ΧΑΠ εξακολουθεί να αυξάνεται παγκοσμίως, ενώ ολοένα σαφέστερα αναγνωρίζεται ότι πρόκειται για μια πολυσυστηματική πάθηση. Μερικές από τις συνοσηρότητες της ΧΑΠ κατανοούνται ως εξωπνευμονικές εκδηλώσεις της και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται παθολογικές εκτροπές, όπως η δυσλειτουργία των σκελετικών μυών(&) και η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.Το κοινό παθολογικό υπόστρωμα θεωρείται ότι είναι η συστηματική φλεγμονή και προκαλεί, επίσης, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, μεταβολικό σύνδρομο
κριτήρια εντάξεως και αποκλεισμού
α. κριτήρια εντάξεως
1. άνδρες και γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 40-80 ετών
2. καπνιστικό ιστορικό >10 pyears, καπνιστές ή πρώην
3. Οριστικά εγκατεστημένη ΧΑΠ, με δείκτη Tiffenau (Gaensler)<0.70 και 50%προβ<=FEV1<=70%προβ
4. Ιστορικό καρδιοαγγειοπάθειας ή ευρισκόμενοι σε υψηλό κίνδυνο
5. Για ασθενείς >40 ετών, η προηγούμενη προϋπόθεση, αναφέρεται στην παρουσία στεφανιαίας νόσου, οριστική βλάβη των περιφερικών αγγείων, ιστορικό προηγηθέντος εγκεφαλικού επεισοδίου, ιστορικό μυοκαρδικού εμφράγματος, ή σακχαρώδους διαβήτη με μικροαγγειοπάθεια και βλάβες άλλων οργάνων
6. για ασθενείς >60 ετών, απαιτήθηκαν οποιοδήοποτε από τα προηγούμενα ή δύο από τα επόμενα: θεραπεία για υπερχοληστεριναιμία, για υπέρταση, για σακχαρώδη διαβήτη ή περιφερική αγγειοπάθεια.
κριτήρια αποκλεισμού
1. πρόαφατη διάγνωση άσθματος ή άλλης πνευμμονοπάθειας.
2. ακτινογραφία θώρακος θετική για πάθηση άλλη, εκτός ΧΑΠ.
3. ιστορικό επεμβάσεως μειώσεως πνευμονικού όγκου (lung volume reduction surgery)ή μεταμοσχεύσεως πνεύμονος
4. έαν ο ασθενεής χρήζει μακροπερίοδης χορηγήσεως οξυγόνου κατά την έναρξη της μελέτης.
5. εάν λαμβάνει μακροχρονίως από του στόματος  γλυκοκορτικοειδή
6. τρέχουσα σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA class IV)
7. οποιαδήποτε απειλή της ζωής ή μείωση του προσδόκιμου επιβιώσεως <3 έτη, εκτός από ΧΑΠ ή αγγειακές παθήσεις, που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον ασθενή να ολοκληρώσει τη μελέτη.
δευτερογενή τελικά σημεία και άλλοι στόχοι της SUMMIT
1. Η αποτίμηση της επιδράσεως του συνδυασμού GG/VI στη διαχροννική μείωση του FEV1
2. Η αποτίμηση της επιδράσεως του συνδυασμού FF/VI συγκριτικά με εικονικό φάρμακο, ως προς μεταβολές της θνητότητας από καρδιαγγειακές παθήσεις ενώ διαρκεί η θεραπεία με τον συνδυασμό, όπως έμφρακτο μυοκαρδίου,μ εγκεφαλικό επεισόδιο, ασταθής στηθάγχη,
3. η εκτίμηση των συγκρίσεων με άλλες θεραπείες.
4. η εκτίμηση της επιδράσεως του συνδυασμού στις παροξύνσεις μέτριας προς σοβαρής ΧΑΠ
5. τις επιδράσεις του συνδυασμού στη θνητότητα
6. τις επιθδράσεις του συνδυασμού στην ποιότητα ζωής
7. η εκτίμηση της αποδόσεως του συνδυασμού στην κατανάλωση πόρων. 
Παρ΄όλο ότι τα ICS έχουν την ικανότητα να μειώνουν τη θνητότητα της ΧΑΠ, επιφέρουν βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας και μείωση των παροξύνσεων, δεν έχει αποδειχθεί ότι, επίσης, μειώνουν τη θνητ'οιτητα από ΧΑΠ, χορηγούμενα τόσον μόνα τους, όσο και σε συνδυασμό με μακράς δράσεως β2-διεγέρτες (&,&).
Aπoτελέσματα. Παρ΄όλο ότι δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη θνητότητα μεταξύ των ομάδων FF/VI και placebo, παρατηρήθηκε, εντούτοις, σαφής τάση προς όφελος της πρώτης ομάδας ($).