Πυλαία διόγκωση λεμφαδένων, αμφοτερόπλευρη

 Πυλαία, αμφοτερόπλευρη διόγκωση λεμφαδένων μπορεί να παρατηρηθεί σε πολλές παθολογικές οντότητες: σαρκοείδωση
λοιμώξεις: φυματίωση  μυκόπλασμα  κακοήθειες λέμφωμα, συχνότερα επί λεμφώματος  Hodgkin, παρά μη Hodgkin λέμφωμα, καρκίνωμα
νοσήματα από ανόργανες σκόνες: πυριτίαση, βηριλλίωση
 Η αμφοτερόπλευρή πυλαία διόγκωση των λεμφαδένων δεν συνοδεύεται από κανένα κλινικό εύρημα κατά την εξέταση του θώρακος ούτε χαρακτηρίζεται από απώλεια πνευμονικού όγκου. Συχνά αποτελεί τυχαίο ακτινολογικό εύρημα, αν και συχνότερα, αναγνωρίζεται στον έλεγχι γα σαρκοείδωση.  Παρ΄όλο ότι η σαρκοείδωση είναι το απουδαιότερο αίτιο πυλαίας λεμφαδενοπάθειας, όποως το μεταστατικό καρκίνωμα, η φυματίωση, διάφορες μυκητιάσεις, όπως η κοκκιδιοειδομύκωση, και η ιστοπλάσμωση, σε ενδημικές περιοχές. Παρ΄όλο ότι η η σαρκοείδωση είναι το συχνότερο αίτιο αμφοτερόπλευρης πυλαίας λεμφαδενοπάθειας στα λοιπά αίτια περιλαμβάνονται το λέμφωμα, το μεταστατικό κρκίνωμα, η φυματίωση,  οι μυκητιάσεις, όοως η κοκκιδιοειδομύκωση κι η ιστοπλάσμωση, στιςπεριοχές όπου ενδημεί.  Επίσης, στο παρελθόν, η βηρυλίωση