Καρδιακή ανεπάρκεια, περιγραφή

Ως καρδιακή ανεπάρκεια, ΚΑ, νοείται η ανικανότητα της καρδιάς να εξασφαλίσει επαρκή εξώθηση ικανή να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ιστών στην ανάπαυση και την κόπωση. Ο ορισμός αυτός έχει διευρυνθεί, ώστε να συμπεριλάβει τη συστολική και διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, την ανεπάρκεια υψηλής εξωθήσεως και τη χρόνια πνευμονική καρδία. Ο επιθετικός χαρακτηρισμός "συμφορητική" προστίθεται μόνον όταν εντοπίζονται σημεία ή συμπτώματα συστηματικής ή πνευμονικής υπερφορτώσεως υγρών, που τυπικά σχετίζονται με κατακράτηση άλατος και υγρών, δευτεροπαθών της ενεργοποιήσεως του άξονος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης και του συστήματος αργινίνης-αγγειοπρεσσίνης με την καρδιακή ανεπάρκεια. Η ΚΑ προσβάλλει 4.9 εκατομ. άτομα στις ΗΠΑ, και αποτελεί τη μόνη καρδιαγγειακή πάθηση, με αύξηση της επιπτώσεώς της. Τα αίτια της ΚΑ  καταχωρούνται στον πίνακα. καιταπροκλητικά αίτια στο .

Ως καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ), χαρακτηρίζεται η αναντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς επαρκούς ροής αίματος στους περιφερικούς ιστούς, με τις μεταβολικές τους ανάγκες. Πρόκειται για διαδεδομένη πάθηση που επιβαρύνει τα Συστήματα Υγείας (αποσπά το 2% των συνολικών πόρων) και προκαλεί αναπηρίες ή και απώλειες ζωής. Στοιχίζει πάνω από 35 δισ/έτος στις ΗΠΑ. Απολήγει σε σημαντική απώλεια φυσικής και διανοητικής επάρκειας και συνεπάγεται μείωση της ποιότητας ζωής. Η ανεπάρκεια, μπορεί να οφείλεται σε δομικούς ή λειτουργικούς λόγους. Στις κοινότερες αιτίες ΚΑ περιλαμβάνεται το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η υπέρταση, οι βαλβιδοπάθειες και η μυοκαρδιοπάθεια. Ενώ μπορεί να εκδηλωθεί με ποικιλία συμπτωμάτων, από τα συχνότερα είναι η δύσπνοια (ιδίως κατακλίσεως, οπότε καλείται ορθόπνοια), ο βήχας, το οίδημα των σφυρών και η μειωμένη ικανότητα στην άσκηση. Η ΚΑ υποδιαγιγνώσακεται, σε μεγάλο βαθμό, κυρίως λόγω της ελλείψεως ενός  παγκόσμια αποδεκτού ορισμού και διαγνωστικών παραμέτρων. Στη θεραπεία περιλαμβάνονται μέθοδοι υγιεινής, όπως διακοπή καπνίσματος, περιορισμός λήψεως άλατος και απώλεια βάρους, φάρμακα, όχι σπάνια εφαρμογή συσκευών (βηματοδότηση), και, κάποτε, σπανιότερα χειρουργική αποκατάσταση προβλημάτων (βαλβιδοπάθειες, μεταμόσχευση κλπ). Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που ανάγονται σε αναστρέψιμους παράγοντες, η ΚΑ επιδιενώνεται με το χρόνο, παρόλο ότι οι ασθενείς επιβιώνουν επί πολλά χρόνια. Έτσι, η θνητότητα της παθήσεως παραμένει χαμηλή, κάτω των 10%/έτος. |φυσιολογική θεώρηση|
ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

κάπνισμα. βλ. το κόστος τους καπνίσματος
φυσική δραστηριότητα.  Λόγω των συγκεκριμένων χωροβιονομικών συνθηκών του αναπτυσσόμενου κόσμου, μόνο το 15.2% των εφήβων δήλωσαν σε μια μελέτη ότι την εβδομάδα πριν την διενέργεια της μελέτης μετείχαν σε προγράμματα φυσικής δραστηριότητας (αγόρια 11.2% κορίτσια (19.2%). Ως προς τους ενήλικες, φαίνεται ότι μόνο το 50% μετέχουν σε προγράμματα αερόβιας γυμναστικής. 
Διατροφή (&) Ο κύριος παράγοντας κινδύνου θανάτου ή ανικανότητας, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, όπου υπάρουν συστηματικές καταγραφές και συσχετίσεις είναι  η μέτριας ποιότητας διατροφή, που προκάλε παράγοντες συνεισφοράς συγκαταλέγονται: η ανεπαρκής πρόσληψη φρούτων, ξηρών καρπών, προϊόντων ολικής αλέσεως, λαχανικών και θαλασσινών, αλλά και η υπερβολική λήψη άλατος (>2.0 g/d) που ευθύνεται για το 6.3% τω θανάτων από καρδιαγγειακές παθήσεις, αλλά και 13.1% των θανάτων επί ατόμων, ηλικίας <70 ετών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 1.65 εκατ. θάνατοι κατ΄έτος αποδίδονται στην υπερβολική κατανάλωση άλατος, (>2.0g/d), που αποτελούν το 1/10 όλων των θανάτων από καρδιαγγειακές παθήσεις.
παχυσαρκία Η παχυσαρκία μειώνεται..... βλ. καρδιαγγειοακές παθήσεις και παχυσαρκία
οικογενειακό ιστορικό και γενετική. Η οικογενής συγκέντρωση καρδιαγγειακών παθήσεων συνδέεται με τον τρόπο ζωής (life style) και άλλους παράγοντες κινδύνου, καθένας από τους οποίους δέχεται την επιρροή περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων. Ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου εμφανίζουν υψηλότερη συγκέντρωση συνήυθων παραγόντων κινδύνου για καρδιοαηηειοπάθεια, σε ναθμό που μειώνεται το score τους σε εκτιμήσεις προφυλάξεως.