Βιοψία

Στη βιοψία πνεύμονος υπό καθοδήγηση αξονικού τομογράφου καταφεύγουμε όταν η βλάβη είναι απρόσιτη βρογχοσκοπικά ή όταν η επιχειρηθείσα βρογχοσκόπηση δεν απέδωσε διαγνωστικά, δηλαδή εάν προγραμματίζεται βιοψία πνεύμονος, υπεζωκότος, μεσοθωρακίου και μπορεί να διενεργηθεί επί εξωτερικού ασθενούς σε κλινικές διατάξεις όπου διευκολύνεται ο έλεγχος του ασθενούς και των δυνητικών επιπλοκών.
Ο αξονικός τομογράφος εισφέρει, όχι μόνο, απεικονιστικά, αλλά και μέσω διαθέσεως βιοπτικών υλικών, ληφθέντων υπό όρους μεγίστης ασφάλειας, για κυττααρολογικές (FNA) και ιστοπαθολογικές εξετάσεις  (Tru Cut FNB).
Η κατευθυνόμενη οδήγηση της βελόνης αναρροφήσεως ή της λαβίδας βιοψίας, διευκολέυνει τον επεμβατικό ακτινολόγο στη λήψη του κατάλληλου υλικού.
Εξεταζόμενα όργανα για βιοψία κατευθυνόμενη υπό αξονικό τομογράφο |-Πνεύμονες |-Ήπαρ |-Πάγκρεας|-λεμφαδένες|-Επιφανειακές οστικές αλλοιώσεις|
Προετοιμασία ασθενούς για βιοψία κατευθυνόμενη υπό αξονικό τομογράφο Αντενδείξεις: Οι αντενδείξεις ελέγχονται σε ατομικό επίπεδο, αν και γενικά ισχύει: χαμηλές εφεδρείες πνευμονικής λειτουργίας. μη συνεργάσιμος ασθενής, μη διορθωμένη αιμορρσαγική διάθεση.
Προηγούνται της βιοψίας οι κάτωθι εξετάσεις:
-Έλεγχος της πηκτικότητας του αίματος
-Σπιρομέτρηση πνευμόνων (σε βιοψία πνεύμονος)
-Αξονική τομογραφία (πρόσφατη). Ιδιαίερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την αποκατάσταση της πηκτικότητας του αίματος (INR: <=1.5)., φυσιολογικός χρόνος προθρομβίνης και μερικής θρομβοπλαστίνης (PTT), αν και υπάρχουν ,μελέτες που εγείρουν την προσοχή, καθώς αναγνωρίαζουν ότι ακόμη και φυσιολογικές οι αραπάνω τιμές δεν αποκλείουν την πιθανή εκδήλωση ανησυχητικής αιμορραγίας. 
Πρέπει να προηγείται προσεκτική ανασκόπηση της πρόσφατης διαγνωστικής αξονικής τομογραφίας ή α΄λλκης σχετικής απεικονιστικής προσεγγίσεως, όπως το ΡΕΤ/CT προς λεπτομερή μελέτη της βλάβης που πρόκειται να δειγματιστεί. Πρέπει να θεωρηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την καταλληλότητα κια το βαθμό επικινδυνότητας όπως η θέση κια το μέγεθος της βλάβης, και τις σχέσις της με ευαίσθητα παρακείμενα όργανα, η τρώση των οποίων πρέπει να αποφευχθεί. Μεταξύα τών: αγγεία, αεριώδεις κύστεις, φυσαλίδες, κεντρικοί βρόγχοι, μεσολόβι διαφράγματα, καθώς είναι σημαντικό να μειωθεί ο αριθμός των υπεζωκοτικών πετάλων που θα προσπελαστεί. Εάν πρόκειται να πρσπελαστεί κοιλωματική βλάβη, η βελόνη βιοψίας πρέπει να προωθηθεί στο τοίχωμά της.    
Το υλικό που θα ληφθεί θα σταλεί για κυτταρολογική εξέταση ή παθολογοανατομική και για μοριακή ανάλυση.
Συνήθως τα αποτελέσματα δίδονται εντός 24 και 48 ωρών.
επιπλοκες. Ο πνευμοθώρακας είναι συχνή επιπλοκ κια η λ΄ψη ένός μικρού τεμαχίου μπορεί να επιφέρει εκτεταμένο πνευμοθώρακα που θα χρειαστεί παροχέτευση για να αποκατασταθεί. Η αιμόπτυση εμφανίζεται μεγάλο ποσσοτό, 1-5% των εξετάσεων. Η παρεγχυματική αιμορραγία,μ περισσότερο πιθανή, ~10%, ιδίως σε ασθενείς που εμφανίζουν αιμόπτυση. Εμβολή αέρος, φλεβική ή συστηματική (0.26%).