όρια ασφαλείας

Στον πίνακα που ακολουθεί, καταχωρούνται οι τιμές ασφαλείας που έχουν ορισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους ρύπους.

 

 

 

 

 

 

ΒΕΝΖΕΝΙΟ Ο κατάλογος των ατμοσφαιρικών ρύπων δεν εξαντλείται στους προηγούμενα αναφερόμενους, οι οποίοι αποτελούν τους κύριους ρύπους της ατμόσφαιρας. Σημαντικοί ρύποι είναι επίσης το βενζένιο.
Tο βενζένιο είναι μια πτητική, οργανική ένωση που ταξινομείται ως γενοτοξικό καρκινογόνο. Στον αέρα του περιβάλλοντος, το βενζένιο προέρχεται από την καύση και διασπορά του πετρελαίου. Το βενζένιο είναι γονοτοξικό καρκινογόνο, κι, έτσι, ασφαλές όριο συγκεντρώσεων δεν μπορεί να οριστεί. Έχουν καταβληυθεί σημαντικές προσπάθειες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εκπομπές βενζενίου είναι ελάχιστες και κατά τις οδηγίες της ΕΕ ο στόχος είναι οι συγκεντρώσεις του να περιοριστούν  <5 μg/m3, μέχρι το 2010. Η τρέχουσα ετήσια μέση ετήσια συγκέντρωση είναι 16.5 μg/m3 στο HB.
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ. Το CO είναι αέριο που εκλύεται από την ατελή καύση ορυκτών καυσίμων. Ιστορικά, το CO συνδέεται κυρίως, με οικιακή ρύπανση όπως συμβαίνει στις ατελώς συντηρούμενες εφραμογές φυσικού αερίου. Στο ενδοοικιακό περιβάλλον, παρόμοιες εφαρμογές μπορούν ταχέως να προκαλέσουν μεγάλη συγκέντρωση COκαι να προκαλέσουν το θάνατο, ως ασφυξιογόνο. Το CO συνδέεται σταθερά με Hb, προς σχηματισμό ανθρακυλαιμοσφαιρίνης, εμποδίζοντας το Οξυγόνο να συνδεθεί με την αίμη και να μεταφερθεί στους περιφερικούς ιστούς, κι έτσι να προκηθεί ο θάνατος . Ελάχιστες ποσότητες είναι ικανές να προκαλέσουν σημαντικά κλινικά προβλήματα. Η κύρια πηγή εκλύσεως CO είναι, επίσης, οι εξατμίσεις μηχανών εσωτερικής καύσεως των οχημάτων, ιδίως των πετρελαιοκινήτων. Οι οδηγίες, τόσο της ΕΕ, όσο και των ΗΠΑ "για την ποιότητα του αέρα", έχουν θέσει ως όριο 8ωρης μέσης τιμής ,10mg/m3 (9ppm). Άλλες χώρες, έχουν ήδη θέσει ως στόχο το προαναφερόμενο όριο 8ωρης μέσης συγκεντρώσεως.  βλέπε: δυσμενείς επιδράσεις στην υγείαΕναπόθεση σωματιδίων στους πνεύμονες