Περιεκτικότητα Ο2 στο αίμα, CaO2

Το ποσόν Ο2 στο αίμα είναι άθροισμά του φυσικώς διαλυμένου (0.3 ml/100 ml πλάσματος) και χημικώς συνδεδεμένου με την Hb (1.34 X ποσό αιμοσφαιρίνης στο αίμα Χ κορεσμός αιμοσφαιρίνης: 20 ml Ο2/100 ml αίματος). Η περιεκτικότητα σε Ο2 του αίματος αποδίδεται από την εξίσωση του λήμματος

CαΟ2 = (ολική Hb ·1.39·SaΟ2) + (0.0031·PaO2).

Ο αριθμός 1.39 είναι η δεσμευτική ικανότητα της αιμοσφαιρίνης για το O2 και εκφέρεται σε μονάδες O2/gm%Hb. Από μερικούς προτείνεται ο αριθμός 1.34 ή και 1.36. Στην εξίσωση ο κορεσμός πρέπει να εισάγετα ως κλάσμα, όχι ως % αναλογία. Ο αριθμός 0.0031 είναι ο συντελεστής διαλυτότητας του O2, και έκφέρεται σε μονάδες ml O2/mmHg. Η περιεκτικότητα οξυγόνου στο μικτό φλεβικό αίμα μπορεί να υπολογιστεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές για Sv̄O2 και Pv̄O2

Η περιεκτικότητα Ο2 στο αρτηριακό αίμα (CaO2) είναι 20 vol%, ενώ στο φλεβικό 15 vol%. Επομένως σε κάθε διέλευση του αίματος από τους ιστούς, αποδίδονται 5 vol% Ο2.

Σημειώνεται ότι τόσο η ικανότητα μεταφοράς Ο2, όσο και η περιεκτικότητα Ο2 στο αίμα εξαρτάται από τη συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης και εκφράζεται ως όγκος Ο2 ανά μονάδα όγκου αίματος (vol%).  Ο κορεσμός Hb, SaΟ2 και η περιεκτικότητα Ο2 δεν είναι ταυτόσημες έννοιες και δεν μπορεί η μια να αντικαταστήσει την άλλη. Π.χ., δύο ασθενείς μπορεί να έχουν τον ίδιο κορεσμό, αλλά διαφορετική περιεκτικότητα Ο2, επειδή ο ένας έχει αναιμία και, επομένως, λιγότερη Hb, στον ίδιο βαθμό κορεσμένη.

 βλέπε: ιστική οξυγόνωση / Περιεκτικότητα Ο2 στο αίμα, διαταραχές

περιεκτικότητα οξυγόνου στο αίμα.
α- περιεκτικότητα οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα. ρΗ διαμετώπιση του αίαμτος στα πνευμονικά τριχοειδή με τα κυψελιδικά άερια εξασφαλίζουν τη μερική πίεση του οξυγόνου στο πλάσμα, ακόμη και εάν απουσίαζε εντελώς η Hb. Η ΡΟ2 στο πλάσμα τελεί σε απόλτη συνάφεια με την Ηb στα ερυθροκύτταρα, επειδή από την ΡΟ2 εξαρτάται το ποσοστό του κορεσμού της, ανάλογα με το σχήμα και τη θέση της καμπύλης κορεσμού Hb. Η αρτηριακή περιεκτικότητα οξυγόνου (CaO2) εξατάται από τον κορσμό και τη συγκέντρωση της Hb (φ.τ. 15 g/100ml αίματος), πλέον ενός μικρού ποσού που ευρίσκεται φυσικά διαλυμένο στο πλάσμα (0.003 Χ ΡΟ2). Επομένως, η συνολική περιεκτικόττηα οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα κυμάινεται~ 20.5 ml/100 ml αίματος (πίνακα 1).Επί αναιμίας (μείωση της Hb) μεταφέρεται λιγότερο Ο2 ενώ, σε καταστάσεις υπερευθραιμίας, μεταφέρεται περισσότερο. Η φυσιολογική αυτή διάταξη έχει εφαρμογή στους ασθενείς με χρόνια υποξαιμία, στους οποίους παρατηρείται δευτεροπαθής υπερυθραιμία (π.χ., ΧΑΠ).
β- περιεκτικότητα οξυγόνου στο φλεβικό αίμα. Μέρος του Ο2 που μεταφέρεται με το αρτηριακό αίμα παραδίδεται στους ιστούς, για τις μεταβολικές τους ανάγκες, με αποτέλεσμα, ότι εγκαταλείπεται λιγότερο Ο2 στο φλεβικό αίμα, που επιστρέφει στη δεξιά καρδιά κια τους πνεύμονες. Η περικετικότητα οξυγόνου στο μικτό φλεβικό αίμα, (CO2), εξαρτάται από την περιεκτικότητα του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα και της ισορροπίας μεταξύ μεταξύ της προσλήψεως οξυγόνου από τους ιστούς, O2,  και της καρδιακής παροχής.. H σχέση αυτή ορίζεται από την εξίσωση Fick που ορίζει ότι ο όγκος  του Ο2 που καταναλώνεται /λεπτό, είναι ίσος με την καρδιακή εξώθηση Χ το ποσόν του οξυγόνου που αποσύρεται από κάθε μονάδα όγκου του αίματος (βλ.: εξ 1). Από την επισκόπηση της εξ 1 μπορεί να συμπερανθεί ότι: Η αύξηση των απαιτήσεων σε Ο2, υπό σταθερή αιματική ροή, κατλήγει στην μείωση της περιεκτικότητας Ο2 στο μικτό φλεβικό αίμα και αύξηση της (α-) ΔΟ2. Εναλλακτικά, η αύξηση της καρδιακής παροχής, εν όψει σταθερών μεταβολικών απαιτήσεων, απολήγει στην μείωση της (α-) ΔΟ2. Η ΡΟ2, η μερική πίεση Ο2 στο μικτό φλεβικό αίμα, καθορίζεται, με τη σειρά της, από τη φλεβική περιεκτικότητα Ο2 και την καμπύλη κορεσμού της Ηb. Η φλεβική περιεκτικότητα και η ΡΟ2 ποικίλουν στο αίμα που επιστρέφει από διαφορετικές τριχοειδικές περιοχές, ανάλογα με την αντιστοίχιση των μεταβολικών αναγκών με την αιματική ροή. Π.χ., το αίμα που εγκαταλείπει ασκούμενους μύες, μπορεί να έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα Ο2, ενώ από τους νεφρούς, που έχουν πολύ υψηλή αιματική ροή κια χαμηλή απορρόφηση Ο2, το αίμα επιστρέφει με σχετικά υψηλή περιεκτικότητα οξυγόνου. Μετά την ανάμιξη όλων αυτών των 'επιστροφών' αίματος στη δεξιά καρδία, η περιεκτικότητα του μικτού φλεβικού αίματος, δηλώνεται με το σύμβολο v̄, αντανακλά στην συνολική απορρόφηση οξυγόνου. 

Πίνακας 1. Φυσιολογική αρτηριακή περιεκτικόττηα Οξυγόνου.
παράμετρος                              τιμή  

αρτηριακή ΡΟ2                   90-100 mmHg  
αρτηριακός κορεσμός  Ο2          97% 

περιεκτικότητα Hb               15 g/100ml 
ικανότητα μεταφοράς Ο2 της Ηb        1.39 ml/g Hb      

CaO2                      O2 συνδεόμενο με την Hb + διαλυμένο Ο2
                                         =(15 Χ1.39 Χ0.87) + (0.003 Χ100)  
                                         =20,2 +0.3 ml/100 ml
                                         =20.5 ml/100ml λsil