Τεχνικές διαλύσεως αερίων

Εάν C είναι η συγκέντρωση ενός αερίου και V ο όγκος του, ισχύει: C1.V1=C2.V2⇒C1=C2.V2/C1
Πρέπει να σημειωθεί ότι με τις μεθόδους αυτές, μπορεί να μετρηθεί μόνον ο όγκος που είναι σε ενεργό επικοινωνία με τους αμιγείς αεραγωγούς. Ο παγιδευμένος αέρας που ευρίσκεται σε αεροχώρους αποκλεισμένους από το σύστημα αγωγής του αέρα, στους πνεύμονες, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στις μετρήσεις, με τεχνικές διαλύσεως. Έτσι, ασθενείς με εμφυσηματικές ή φυσσαλιδώδεις βλάβες στο πνευμονικό παρέγχυμα, δηλαδή με όγκο αέρος παγιδευμένου, μη επικοινωνούντος με το τραχειοβρογχικό δένδρο, δεν προσμετράται στις μετρήσεις με παρόμοιες μεθόδους. Ως αποτέλεσμα η μέτρηση της FRC με τις μεθόδους αυτές, μπορεί να υποτιμάνε το πραγματικό μέγεθος της παραμέτρου, στους αποφρακτικούς ασθενείς.|πνευμονικοί όγκοι|τεχνικές μετρήσεως αμετακίνητων πνευμονικών όγκων|Πνευμονική χωρητικότητα ολική, total lung capacity, TLC|υπολειπόμενος όγκος |λειτουργική υπολειπομένη χωρητικότητα
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ. Ως αποτέλεσμα της δυναμικής υπερδιατάσεως και της επακόλουθης παγιδεύσεως αέρος, ο υπολειπόμενος όγκος, η λειτουργική υπολειπομένη χωρηστικότητα και η ολική πνευμονική χωρητικότητα μπορεί να αυξηθούν στο άσθμα. Με τις τεχνικές της αραιώσεως/διαλύσεως αερίων δεικτών μπορούν να μετρηθεί μόνο ο όγκος αέρος σε επικοινωνούσες πνευμονικές περιοχές, ο οποίος εξισορροπείται με το αέριο δείγμα (Ο2 ή He), που χιρηγείται με τη μέθοδο της μιας αναπνοής ή των πολλαπλών αναπνοών. Με τις μεθόδους αυτές, μπορεί να υποεκτιμηθούν οι μετρούμενοι πνευμονικοί όγκοι, λόγω της περιοχικής ετερογένειας στην κατανομή αέρος στις  διάφορες περιοχές στους πνεύμονες. Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται μέθοδοι πληθυσμογραφίας ολοκλήρου του σώματος |πληθυσμογραφία σώματος|, με την οποία μπορούμε να μετρήσουμε τους μη μετακινούμενους πνευμονικούς όγκους ή τις αναπτυσσόμενες αντιστάσεις στους αεραγωγούς, επί άσθματος. Εν τούτοις, επειδή με την πληθυσμογραφία μετριέται ο συνολικός όγκος άερος που μπορεί να συμπιεστεί, εντός του θώρακος και της κοιλίας, η συμπερίληψη του ενδοκοιλιακού αέρος μπορεί να οδηγήσει σε υπερτίμηση της ολικής πνευμονικής χωρητικότητας, TLC,|πληθυσμογραφική μέθοδος για τη μέτρηση του ενδοθωρακικού όγκου αέρος|πληθυσμογραφία, μέτρηση της FRC|ιδιαίτερα σε περριπτώσεις με σοβαρό άσθμα (&).