Πληθυσμογραφία σώματος προς μέθοδοι αραιώσεως

Η πληθυσμογραφία σώματος διαθέτει τρία πλεονεκτήματα έναντι των τεχνικών αραιώσεως για τη μέτρηση της FRC. [α] η μέτρηση του VTG δεν εξαρτάται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αερισμού. Ο όγκος αέρος στους πνεύμονες μετριέται, ανεξάρτητα εάν ευρίσκεται σε πνευμονικές περιοχές που επικοινωνούν ή όχι με το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή εξ ίσου μετρώνται μετακινούμενοι και παγιδευμένοι όγκοι αέρα. [β] ο χρόνος εκτελέσεως μιας πληθυσμογραφίας σώματος είναι πολύ μικρότερος εκείνου που απαιτείται για τη μέτρηση της FRC, μέσω μεθόδων αραιώσεως αερίων. Τέλος, [γ] οι πληθυσμογραφικές μέθοδοι είναι άμεσα επαναλαμβανόμενες, ενώ με τις μεθόδους αραιώσεως, πρέπει να παρέλθει χρόνος εξισορροπήσεως των πυκνοτήτων των αερίων στους πνεύμονες, πριν επιχειρηθεί εκ νέου μέτρηση. Στα μειονεκτήματα της πληθυσμογραφίας συγκαταλέγεται το κόστος, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του χρησιμοποιούμενου οργάνου. Ένα πρόβλημα είναι ότι μερικοί ασθενείς εμφανίζουν ευερεθιστότητα και άγχος ή συμπτώματα ”κλειστοφοβίας” μέσα στο θάλαμο. Για άρση των δυσάρεστων συνθηκών έχει τοποθετηθεί ένα σύστημα ηχητικής επικοινωνίας με τον εξεταζόμενο, ενώ τα τοιχώματα του πληθυσμογράφου κατασκευάζονται από διαυγές πλαστικό, ώστε ο εξεταζόμενος να έχει οπτική, επιπλέον,  επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον. (βλ.: μέθοδοι αραιώσεως).