άσθμα ή ΧΑΠ - διακρίσεις

βλέπε, επίσης: ΧΑΠ- άσθμα ACOS|άσθμα ή ΧΑΠ 2|ΑΣΘΜΑ|ΧΑΠ-βραχεία ανασκόπηση|

Άσθμα: Ετερογενής πάθηση που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή (ηωσινοφιλική και, στις παροξύσνεις ουδετεροφιλική) των αεραγωγών. Καθορίζεται από το ιστορικό συμπτωμάτων από το αναπνευστικό, όπως αίσθημα συσφίγξεως στο θώρακα, δύσπνοια και βήχα, που μπορεί να είναι διασλείποντα ή συνεχή και μεταβάλλονται ευρέως, ως προς την ένταση. Καταγράφεται, επίσης, από αυξομειούμενης εντάσεως, μείωση της εκπνευστικής ροής. Συνήθως εκδηλώνεται από την παιδική ηλικία, αν και δεν αποκλείεται να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε. Πολλοί ασθενείς έχουν ιστορικό άσθματος από την παιδική ηλικίας, οικογενειακό ιστορικό άσθματος ή αλλεργίες. Τα συμπτώματα πυροδοτούνται από  έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους ή αλλεργιογόνα, την άσκηση, τις συγκινησιακές καταστάσεις, αυξομειώνονται στο χρόνο, από ημέρα σε ημέρα ή και σε ευρύτερες χρονικές περιόδους. Χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις της ροής και βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Συψνά εμφνίζει αυτόματη βελτίωση ή καλύτερα με την εφαρμογή κατάλληλης αγωγής, αν και δεν αποκλείεται να απολήξει σε χρόνια απόιφραξη των αεραγωγών, ως απότοκη ιστικής αναδιαμορφώσεως. Η πνευμονική λειτουργία μπορεί να είναι φυσιολογική μεταξύ των κρίσεων κια, συνήθως, η ακτινογραφία θώρακος είναι φυσιολογική, αλλά δεν πρέπει να παραλείπεται, σε κάθε παρόξυνση, για τον έλεγχο πνευμοθώρακος ή κατάγματος πλευράς (συνήθως της 7ης) Οι παροξύνσεις μπορούν να μειωθούν, συνήθιως μεά κατάλληλη αγωγή.
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια: Είναι συνήθης, αναχαιτιζόμενη και θεραπεύσιμη πάθηση που χαρακτηρίζεται από επίμονο περιορισμό της ροής, προοδευτικά επιδεινούμενο, που συνδέεται με ενίσχυση της χρόνιας φλεγμονής στους αεραγωγούς, έναντι τοξικών αερίων ή εισπνεόμενων σωματιδίων. Υπόκειται σε παροξύνσεις, με αφορμή ποικιλων αιτίων, οι οποίες εισφέρουν στη διαμόρφωση της βαρύτητάς της, ενώ η εικόνα πλλαισιώνεται από την παρουσίοα συνοσηροτήτων, μεταξύ των οποίων οι καρδιοαγγειοπάθειες, η οστεοπόρωση και η κατάθλιψη. Για την εκμηρίωση της διαγνώσεως απαιτείται έλεγχος αναστρεψιμότητας (μετά βρογχοδιαστολή, FEV1/FVC<0.70, FEV1 <80% ανάλογα με το στάδιο της παθήσεως). Η βρογχοσιαστολή δεν βελτιώνει σημαντικά τον FEV1 (<12%), αλλά μικρή περαιτέρω βελτίωση, ίσως αποκαλύπτει σύνδρομο επικαλύψεως. Ο FEV>0.80%  είναι συμβαττός με ACOS. Εάν ο FEV1 παραμένει <80% είναι δείκτης βαρύτητας και επαπειλούμενων επιεσοδίων ή θνητότηας.  
άσθμα-ΧΑΠ- σύνδρομο επικαλύψεως ACOS:  Το σύνδρομο επικαλύψεως χαρακτηρίζεται από επίμονο περιορισμό της εκπνευστικής ροής, που συνοδεύεται από ευρήματα, κοινά στο άσθμα και στη ΧΑΠ. Συνήθως ο δείκτης FEV1/FVC παραμένει <0.70, αλλά ο FEV1 αυξάνεται μετά βρογχοδιαστολή κατά > 12% ή 400 ml. Έχει δειχθεί ότι η ρύπανση της ατμόσφαιρας ευνοεί την επίπτωση του άσθματος σε ασθενείς με ΧΑΠ ή και την επίπτωση της ΧΑΠ σε ασθενείς με άσθμα. Έτσι, δεν aποτελεί έκπληξη η διαπίστωση ότι η rύπανση της ατμόσφαιρας (PM2.5>10μg/m3) αναγνωρίζεται ότι συνδέεται με την επίπτωση του ΑCOS μεταξύ ασθενών με άσθμα (&)..  
Έχει κατανοηθεί ότι η χρήση εισπνεόμενων κορτικοειδών και η συμμόρφωση στις κατευθυντήριες έχουν απολήξεισ τη βελτίωση των επιδημιολογικών δεικτών του πάσθματος και του ACOS. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με άσθμα εμφανίζουν αυξημένους δείκτες θνητότητας και συννοσηρότητας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το σύνδρομο ACOS (δηλαδή ταυτόχρονη παρουσία άσθματος και ΧΑΠ). Η αδρή θνητότητα μεταξύν των ασθενών με σύνδρομο επικαλύψεως (ACOS) είναι μεγαλύτερη παρ΄ό,τι οι ασθενείς που ππάσχουν μόνοι με άσθμα. Η συχνότερη αιτία θανάτου μεταξύ ασθενών με ACOS είναι τα νεοπλάσματα. Είναι επιβεβλημένη ή λήψη θετικών μέτρων για την καλύτερη αντιμετώπιση του άσθματος, όπως η επιμέλεια αντιμετώπισης των συννοσηροτήτων του (&)     

 
 

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ, ΧΑΠ

ΟΡΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με την ATS/ERS και την GOLD, Η ΧΑΠ είναι αναχαιτιζόμενη και θεραπευόμενη πάθηση που συνοδεύεται από σημαντικές εξωπνευμονικές συνοσηρότητες, που εισφέρουν στη βαρύτητα της παθήσεως σε κάθε ασθενή.Η πνευμονική βλάβη συνίσταται σε περισρισμό της ροής, μερικώς μόνο αναστρέψιμο, που, συνήθως είναι εξελικτική, και συνοδεύετσαι από παθολογικές φλεγμονώδεις απαντήσεις σε τοξικά αέρια ή σωματίδια.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ \Η βαρύτητα της αποφράξεως επί ΧΑΠ εκτιμάται με τη σπιρομέτρηση: Ως παρουσία παθήσεως ορίζεται εφόσον ο μετά βρογχοδιαστολή λόγος FEV1/FVC < 70% της προβλεπόμενης τιμ΄βης του και ο FEV1 κινείται κάτω από τα  όρια 80%, 50% 30% που χρησιμοποιούνται για περαιτέρω σταδιοποίηση της παθήσεως ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ Τα συμπτώματα και τα αναγνωριζόμενα σημεία επί ΧΑΠ διαφέρουν, ανάλογα με το στάδιο της παθήσεως (πίνακες) (&,&). Οι περισσότεροι ασθενεις με ΧΑΠ συνήθως, αρχικά εμφανίζουν χρόνιο, παραγωγικό βήχα, αν και η δύσπνοια είναι το χαρακτηριστικό σύμπτωμα, που συνήθως ωθεί τους ασθενείς σε αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Η ΧΑΠ είναι 4η αιτία θανάτου, ενώ κατά τον ΠΟΥ, το 2001 ήταν 5η αιτία θανάου στις αναπυγμένες χώρες, και 6η αιτία στις χαμηκλών και μέτριων εισοδημάτων Χώρες. Συνήθως εμφανίζετι στη μέση ηλικία αθ
 

ΑΣΘΜΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ To άσθμα χαρακτηρίζεται από απόφραξη των αεραγωγών, αλλά σύνφωνα με την National Asthma Education and Prevention Program (NAEPP) and the Global Initiative for Asthma, το άσθμα επιπροσθέτως τυποποιείται από ποικίλης εντάσεως, αναστρέψιμα συμπτώματα βρογχική υπεραντιδραστικότητα και υποκείμενη φλεγονή των αεραγωγών.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Η βαρύτητα του άσθματος προσδιορίζεται πριν την έναρξη θεραπείας, με φάρμακα ελέγχου, ενώ μπορούν να χορηγηθούν φάρμακα διασώσεως ( πχ. σαλβουταμόλη 100 μg). Απορρρύθμιση είναι ένας όρος που εμπεριέχει αποκλίσεις της δυχνότητας των ημερήσιων και νυκτερινών συμπτωμάτων, τον αριθμό των αναγκαίων λήψεων φαρμάκου διασώσεως (SABA), του βαθμού στον οποίο μετριάζονται οι καθημερινές ενασχολήσεις και του μέτρου της τρέχουσας πνευμονικής εφεδρείας (το κείμενο συνεχίζεται εδώ)
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ. Στις φυσιοπαθολογικές μεταβολές που συνδέονται με το άσθμα περιλαμβάνεται η βρογχική υπεραντιδραστικότητα, η χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών και ο βρογχόσπασμος.Επομένως, οι ασθενείς με άσθμα έχουν θορυβωδη αναπνοή, δύσπνοια και βήχα. Επεριδή το άσθμα χαρακτηρίζεται από αναστρέψιμη απόφραξη των αεραγωγών, τα συμπτώματα εόιναι, επίσης, διαλείποντα και καλύπτουν ένα φάσμα από το ήπιο, στο σοβαρό, το βαρύ άσθμα.
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ μ αθ