σπιρομέτρηση: δοκιμασία 6 secs

import_contacts

  εικ. 1. Η ευαισθησία, ειδικότητα, θετική και αρνητική αξία της σπιρομετρήσεως (βίαιη εκπνοή διάρκειας 6 secs: κριτήριο FEV1/FVC6<0.73), ως μεθόδου για τον προσυμπτωματικό έλεγχο (&) την ανίχνευση νέων περιπτώσεων, τη διάγνωση και την παρακολούθηση ασθενών με ΧΑΠ

 

 Με τα ταχύτερα σύγχρονα σπιρόμετρα, η δοκιμασία των 6 δευτερολέπτων (FEV6) μπορεί να διενεργηθεί, ευκολότερα και είναι πλέον αναπαραγώγιμη, συγκριτικά με την FVC. Η FVC 6 sec (FEV6) είναι ελαφρά μικρότερη της FVC και της βραδείας VC). Ο δείκτης FEV1/FEV6 είναι το ίδιο αξιόπιστος με τον FEV1/FVC για τη διάγνωση των παθολογικών καταστάσεων περιορισμού ροής και τη διαχρονική μείωση του FEV1 επί καπνιστών (,). Ταυτόχρονα, πρέπει να χρησιμοποιούνται  προβλεπόμενες τιμές της δοκιμασίας FVC6 ().  Η χρήση των δοκιμασιών FVC6 μειώνει το έργο των τεχνολόγων και την εξάντληση των εξεταζομένων, καθώς η εκπνευστική προσπάθειεα βραχύνεται στο όριο των 6 sec., και μειώνει τον κίνδυνο "συγκοπής", συγκριτικά με την παρατεταμένης διάρκειας κλασικής δοκιμασίας FVC. Εντούτοις, δεν είναι διαδεδομένες εξισώσεις προβλεπόμενων τιμών για FVC6, τολάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υποδεικνύεται, ότι μέχρις ότου καταστούν διαθέσιμες, μπορούν να χρησιμοποιούνται προβλεπόμενες τιμές βραδείας VC, εισπνευστικής, ή ακόμη και FVC στον παρανομαστη του δείκτη FEV1/VC.