Θεραπεία μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονος

 

μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονος

  Όπως έχει επισημανθεί σε άλλο λήμμα, η επίπτωση του ΜΚΠ κυμαίνεται μεταξύ 10-15% όλων των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονος (). Η πάθηση διακρίνεται από τους ταχείς ρυθμούς αναπτύξεως, με χρόνο διπλασιασμού του μεγέθους του, περίπου 30 ημέρες και πρώιμη τάση μεταστάσεων (). Περίπου 20% των ασθενών με ΜΚΠ εμφανίζουν, περιορισμένη πάθηση (ΠΠ) και, επομένως, είναι δεκτικοί θεραπείας με προπτική ιάσεως. Ο όρος περιορισμένη πάθηση εμεπριέχει κυμαινόμενα νοήματα, ανάλογα με τις μελέτες και την εποχή εκπονήσεώς τους. Το σύστημα σταδιοποιήσεως, που ακόμη ισχύει, εισήχθη το 1950, από την ομάδα Veterans' Administration Lung Study Group (VALSG) και υποδιαιρεί το ΜΚΠ σε δύο υποομάδες, ανάλογα με την έκταση, σε περιορισμένη και εκτεταμένη πάθηση (). Η περιορισμένη μορφή του ΜΚΠ ορίζεται σε εκείνη που περιορίζεται στο ένα ημιθωράκιο, παρόλλο ότι τοπική επέκταση, με ενδεχομένως σύστοιχη επέκταση στους υπερκλείδιους αδένες, γεγονός που μπορεί να αντιμετωπισθεί χωρίς μεταβολή του παράθυρου ακτινοθεραπείας, όπως επί πρωτοπαθούς όγκου. Στην περιορισμένη πάθηση δεν ελέγχονται εξωθωρακικές μεταστάσεις. Κάθε άλλη μορφή της παθήσεως ορίζεται ως εκτεταμένη πάθηση. 

 Το 1989 η  IASLC (: International Association for the Study of Lung Cancer) εισήγαγε μεταβολές στο οριζόμενο από τη VALSG σύστημα σταδιοποιήσεως, έτσι,, που να θεωρείται, ακόμη περιορισμένηπάθηση εκείνη που εντοπίζεται στο ένα ημιβωράκιο και περιοχικούς λεμφαδένες, αλλά επινεμείται πυλαίους και λεμφαδένες του σύσρτοιχου και αντίστοιχου μεσοθωρακίου και τους σύστοιχους, αλλά και αντίστοιχους υπερκλείδιους λεμφαδένες (). Επίσης υπεδείχθη ότι και οι ασθενείς με σύστοιχη πλευριτική συλλογή, ανεξάρτητα της κυτταρολογικής τους υφής, πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν περιορισμένη πάθηση, ενώ το σύστημα ΤΝΜ ισχύει και για το ΜΚΠ (:Sobin LH, Wittekind C, eds. TNM Classification of Malignant Tumours. 6th Edn. New York, Wiley-Liss 2002), αν και χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά, στην καθημερινή κλινική πράξη (). Καθώς η πλειονότητα των ασθενών με ΜΚΠ 'έχουν υποκλινική συστηματική πάθηση, κατά τη στιγμή της διαγνώσεωςη χημειοθεραπεία αποτελεί το ουσιώδες μέρος της θεραπείας, η οποία επιχειρείται είτε με τρέχοντες χημειοθεραπευτικούς παράγοντες ή με εφαρμογή προγραμμάτων στοχευμένης χημειοθεραπείας.

Η χειρουργική επέμβαση, στις περισσότερες των περιπτώσεων μπορεί να μην είναι εφικτή, λόγω της τοπικής επεκτάσεως, στους λεμφαδένες, αν και μπορεί να συζητηθεί σε σχετικά σπάνιες περιπτώσεις () και η έλλειψη προοπτικών κλινικών δοκιμών, καθιστούν την προσφυγή στην εξαίρεση επιφυλακτική και την ανάγκη σχεδιασμού μελετών επιτακτική. Για την πλειονότητα των ασθενών, η τοπική ακτινοβολία είναι η σημαντικότερη τοπική θεραπεία.

Δύο μετααναλύσεις έχουν δείξει 5.4% βελτίωση στην 3ετή επιβίωση σε ασθενείς που έλαβαν ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία, έναντι χημιεοθεραπείας μόνο (, ). Η χημειο+ακτινοθεραπεία θεωρείται η πρότυπη αντιμετώπιση του ΜΚΠ -ΠΠ, αλλά η χειρουργική εξαίρεση -αν και δεν συνιστάται- μπορεί να αποτελεί εναλλακτική επιλογή σε μικρό αριθμό ασθενών στους οποίους μπορεί να παρατηρηθεί βελτίωση της επιβιώσεως. Σε μια μελέτη () διαπιστώθηκε ότι η χειρουργική επέμβαση μπορεί να αποδειχθεί επωφελής σε μια προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα ασθενών ως μέρος πολυδιάστατης θεραπευτικής προσεγγίσεως. Επιπλέον, η χειρουγική εξαίρεση είναι ασφαλής με περιορισμένη θνητότηα και νοσηρότητα. Καθώς οι εγκεφαλικές μεταστάσεις είναι είναι συνήθεις επί ΜΚΠ-ΠΠ μετά την πρώτης γραμμής θεραπεία, ο ρόλος της προφυλακτικής ακτινοθεραπείας κρανίου έχει ερευνηθεί σε βάθος. 

μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος -θεραπεία

βρογχοπνευμονικό καρκίνωμα

χαρακτηριστικά

 • συνήθως κεντρικής εντοπίσεως
 • εξορμάται από κύτταρα APUD*
 • συνδέεται με έκτοπη έκκριση ADH, ACTH
 • ADH → υπόνατριαιμία
 • ACTH → σύνδρομο Cushing
 • Η έκκριση ACTH μπορεί να προκαλέσει αμφοτερ'οπλευρη υπετροφία των επινεφριδίων, ενώ τα υψηλά επίπεδα ενδογενούς κορτιζόλης μπορεί να προκαλέσει υποκαλιαιμική αλκάλωση
 • Σύνδρομο Lambert-Eaton: σύνδρομο μυασθένειας λόγω διαταραχών στις διαύλους ασβεστίου,

θεραπεία

 • συνήθως ήδη μεταστατική πάθηση την στιγμή της διαγνώσεως
 • ασθενείς σε πολύ πρώιμο στάδιο (T1-2a, N0, M0) αναγνωρίζονται, πρόσφατα, για χειρουργική εξαίρεση. Η NICE υποστηρίζει μια παρόμοια τακτική με τις πρόσφατες οδηγίες της 2011
 • αλλ΄εν τούτοις, οι περισσότεροι ασθενείς με περιορισμένη πάθηση λαμβάνουν σχήμα με χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακτινοβολίες
 • οι ασθενείς με εκτεταμένη πάθηση λαμβάνουν παρηγορητική χημειοθεραπεία

 

αξονική τομογραφία ασθνούς με μικροκυτταρικό καρκίνωμα στο οποίο εμφαίνεται πολλαπλά πνευμονικά οζίδια και επινέμηση μεσοθωρακικών λεμφαδένων
© Image used on license from Radiopaedia  

 

*ακρονύμιο για

 • Amine - υψηλή συγκέντρωση αμίνης
 • Precursor Uptake - υψηλή πρόσληψη προγενήτορων αμινών
 • Decarboxylase - υψηλή συγκέντρωση του ενζύμου decarboxylase
συστηματική θεραπεία
ακτινοθεραπεία θώρακος
προφυλακτική ακτινοθεραπεία κρανίου
μελλοντική προσδοκία