Βρογχοκήλη

 Καθίζηση βλέννης σε διεσταλμένο βρόγχο, που περιβάλλεται από αεριζόμενο πνεύμονα. Η βρογχοκήλη, που - για τον λόγο αυτό- επίσης, ονομάζεται "πληρούμενος βρόγχος, mucoid impaction". Απεικονίζεται ως διακλαδούμενη σωληνώδης κατασκευή, που, στην ακτινογραφία θώρακος διακρίνεται από τις συνήθεις εικόνες των διακλαδιζόμενων αγγείων, α΄΄'α προσομοιάζει περισσότερο με αυτές, στην αξονική τομογραφία. 

βροχοκήλη
βρογχοκήλη, στο δεξιό και αριστερό, άνω λοβό.
βρογχοκήλη, επί αλλεργικής βρογχοπνευμονικής ασπεργιλλώσεως
βρογχκήλη, αριστερό άνω πνευμονικό πεδίο (σημείο Υ).

 Περιγράφεται και ως "δάκτυλα σε γάντια" κι έχει σχήμα Υ ή V, ανάλογα με την εντόπισή της, το μήκος της, τον προσανατολισμό της και τον αριθμό των εμπκκομένων βρόγχων. 

 Οφείλονται είτε σε αποφρακτικά ή σε μη αποφρακτικά νοσήματα. Η αιτιολογία της βρογχοκήλης είναι διαφορετική, ανάλογα με την κεντρική ή της περιφερική της εντόπιση. Η περιφερική βρογχοκήλη αναγνωρίζεται συσχνότερα επί κυστικής ινώσεως και μεταφυματιώδους βρογχεκτασίας, ενώ η κεντρικής εντοπίσεως, περιπυλαίες βρογχοκήλες  οφείλονται είτε σε μη αποφρακτικής αιτιολογίας βρογχεκτασίες, ή σε βρογχικήα τρησία. Γενικά, η αιτιολογία της βρογχοκήλης διακρίνεται ανάλογα:

 αποφρακτικά νοσήματα

μη αποφρακτικά νοσήματα

  • νεοπλάσματα, βρογχογενές καρκίνωμα, αμάρτωμα, λλιπωμα, ή βρογχικό καρκινοειδές
  • συγγενής βρογχική ατρησία, συνήθως επινεμείται το κορυφόπίσθιο τμήμα του αριστερού άνω λοβού.
  • βρογχολιθίαση
  • φυματιώδης στένωση
  • ενδολόβιο απόλυμμα
  • βρογχογενής κύστις
  • εισρόφηση ξένου σώματος