ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως -μέθοδοι

Οι μέθοδοι των δοκιμασιών κοπώσεως διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, όχι μόνον ως προς τος σκοπό τους, αλλά και ως προς την πολυπλοκότητα και ως προς την εκτέλεσή τους. Οι καρδιοπνευμονικές μέθοδοι κοπώσεως διακρίνονται σε: