ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Χρήσιμες μη παρεμβατικές σχέσεις

Τα προφίλ των απαντήσεων και οι σχέσεις μεταξύ μη παρεμβατικών παραμέτρων πλέον, του standard ΗΚΓ και της Α.Π., έχεουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμες για απόδοση πληροφοριών, αναφορικά με τα εμπλεκόμενα συστήματα εν όψει των διαθέσιμων φυσιολογικών διακυμάνσεων.

Οι σχέσεις που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά στην άσκηση συγκεφαλαιώνονται στα επόμενα διαγράμματα και αναλύονται στα οικεία λήμματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέση V̇Ο2 – WR

Σχέση V̇Ο2 - V̇CO2

V̇E-V̇CO2 σχέση και ισοδύναμα του αερισμού

Τελοεκπνευστικές πιέσεις

Τύποι αναπνοής

Σχέση V̇Ο2 – ΗR και Ο2 παλμού

 

Συμπεράσματα

Η κλινική δοκιμασία κοπώσεως είναι ένα όργανο γιοα την επισήμανση απ[οκλίσεων ή διαταραχών των φυσιολογικών συστημάτων που συνεισφέρουν για τον καθορισμό του ορίου ανοχής στην κόπωση. Τα αποτελέσματα μιας κατάλληλα σχεδιασμένης δοκιμασίας, μπορεί, επίσηςμ, να διαθέσει μια δεσμίδα αναφορών προκειμένου να διαμορφωθούν συνθήκες καλύτερης φυσικής δραστηριόττηας. Κατάλληλα ερμηνευόμενες αποκλίσεις από ένα αναμενόμενο προφίλ που χαρακτηρίζει τον πληθυσμό αναφοράς, χρειάζονται μια αποσαφηνισμένη διακαιολόγηση της επιδράσεως των υποκείμενων φυσιολογικών λειτουργιών. Διατίθενται έτοιμες φόρμες που εμφανίζουν τις σχετικές ενδείξεις. Αλλά αυτές είναι πληροφορίες. Η κατράλληλη ερμηνεία είναι πρόκληση του Ιατρού που θα αποφασίσει και το είδος της θεραπείας.