ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: V̇E-V̇CO2 σχέση και ισοδύναμα του αερισμού

 Η σχέση V̇E-V̇CO2 είναι γραμμική μέχρι του σημείου RCP (εικόνα 6 ) με κλίση περίπου 25 επί υγιών νεαρών ατόμων αλλά αυξανόμενη με την ηλικία. Η σχέση   V̇E-V̇CO2 μειώνεται καθ΄υπερβολή ανάλογα με την V̇CO2 προς την τιμή της ίδιας της κλίσεως της V̇E-V̇CO2  αντανακλώντας την επιροοή της  μικρής θετικής τιμής του σταθερού όρου της V̇E. Όπως συζητήθηκε προηγούμενα, η V̇E-V̇CO2 συσχετίζεται στενά με τον VD/VT σε ρύθμιση της PaCO2 και του pHa (εξίσωση 6). Έτσι,μ υψηλές τιμές V̇E-V̇CO2  αντανακλούν  ή χαμηλό PaCO2 υψηλό VD/VT ή και τα δύο. Αλλά χωρίς δειγμα αρτηριακού αίματος, δεν μπορεί ένα χαμηλό PaCO2 να αποκλέισθεί ως αίτιο υψηλής V̇E-V̇CO2., τουλάχιστον όχι οριστικά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, όταν το PET CO2  είναι  χαμηλό, αλλά πρέπει να αποκλεισθεί ως αίτιο, εάν το PET CO2  είναι υψηλό.

Ασθενείς με πνευμονοπάθειες επομένως, εμφαν΄ζουν υψηλές τιμές τόσο για  την κλίση της σχέσεως V̇E-V̇CO2  όσο και για τη σχέση V̇E-V̇CO2 που μετριέται στο ελάχιστό της ή στη θL. Ασθενείς με καρδιοπάθειες, επίσης εμφανίζουν υψηλές τιμές των παραμέτρων αυτών, κατά τη διάρκεια της ασκήσεως κυρίως λόγω στην αύξηση VD/VT που είναι αποτέλεσμα ανόμοιας κατανομής της αιματώσεως στους πνεύμονες. Το μέγεθος της αυξήσεως είναι συγκρίσιμο με πτωχή πρόγνωση ιδιαίετρα εάν η θL και η V̇Ο2MAX είναι, επίσης, χαμηλές.