Αερισμός με συνεχή θετική πίεση, Continuous Positive Airway Pressure, CPAP

Χρησιμοποιείται με όλες τις μορφές IPPV. Διατηρείται μια θετική πίεση σε όλες τις εκπνοές, επιτυγχάνοντας, έτσι, την επανέκπτυξη των υποαεριζόμενων κυψελίδων και αποτρέποντας την ατελεκτασία. Εν τούτοις, η PEEP προκαλεί αύξηση της ενδοθωρακικής πιέσεως και μπορεί να μειώσει την φλεβική επιστροφή και να επαχθεί υπόταση, ιδιαίτερα σε υπογκαιμικούς ασθενείς. Με χαμηλά επίπεδα PEEP (5-10 cmH2O), οι δυσμενείς αυτές επιδράσεις, συνήθως, αντιμετωπίζονται με ενδοφλέβια φόρτιση του ασθενούς. Επειδή οι αναπνευτικές προσπάθειες του ασθενούς δεν υποστηρίζονται, προς ολοκλήρωση, από τη συσκευή, ο ασθενής πρέπει να έχει επαρκή αναπνευστική νευρική αγωγή και ικανοποιητική λειτουργία των αναπνευστικών του μυών. Με τον αερισμό CPAP, προκαθορίζεται ένα επίπεδο πιέσεως που διατηρείται από τον αναπνευστήρα, ενώ ο ασθενής διατηρεί τη δική του αναπνοή. Με τη CPAP αυξάνεται και διατηρείται η FRC, κι επομένως, αυξάνονται και διατηρούνται οι αναπνευστικές μονάδες που διατίθενται για την ανταλλαγή αερίων (:μείωση της ενδοπνευμονικής δεξιά-προς-αριστερά διαφυγής), μειώνεται η τελοεπνευστική σύγκλειση των αεραγωγών, και εξισορροπούνται τα αποτελέσματα της autoPEEP ή ενδογενούς PEEP. |Ρινικές συσκευές συνεχούς θετικής πιέσεως: μηχανισμός δράσεως|ρCPAP και ανώτεροι αναπνευστικοί οδοί|θεραπεία υπνικής άπνοιας| O τύπος αυτός είναι σε ιδιαίτερο βαθμό δραστικός, όπως ο τύπος αερισμού με PEEP, αλλά επί εγρήγορου ασθενούς με αυτόματη αναπνοή. Σημειώνεται ότι, καθώς ο αναπνευστήρας CPAP δεν υποστηρίζει τις αναπνευστικές προσπάθειες του ασθενούς, ο ασθενής πρέπει να έχει επαρκή αναπνευστική αγωγή, και ικανοποιητική λειτουργία των αναπνευστικών του μυών. Με τον αναπνευστήρα CPAP αυξάνεται και διατηρείτια η FRC, και, επομένως, αυξάνονται οι αναπνευστικές μονάδες που διατίθενται για την ανταλλαγή αερίων. (: μείωση των ενδοπνευμονικών διαφυγών από δεξιά προς αριστερά), ενώ εμποδίζεται η σύμπτωση των βρογχικών τοιχωμάτων, και εξισορροπέι το autoPEEP ή το ενδoγενές PEEP. 
Συνδυασμένοι τύποι μηχανικής αναπνοής. 
Μηχανικός αερισμός  με θετική πίεση αεραγωγών (airway pressure release ventilation, APRV. O τύπος αυτός μηχανικής αναπνοής ανήκει στους συνδυασμένους τύπους, που εισήχθη με τον σκοπό της βελτιώσεως της οξυγονώσεως ασθενών με αυτόματη αναπνοή. Με τη μέθοδο APRV, η πίεση στο κύκλωμα του αναπνευστήρος κυμαίνεται μεταξύ υψηλού (:μεγαλύτερης διάρκειας) και χαμηλού (μικρότερης διάρκειας) επιπέδου, και η αυτόματη αναπνοή επιτρέπεται σε οποιαδήποτε φάση του αναπνευστικού κύκλου. Το υψηλό και χαμηλό επίπεδο πιέσεως, ο ρυθμός μεταβολής μεταξύ των δύο, η διατασιμότητα του αναπνευστικού συστήματος, και οι αντιστάσεις ροής δια των αεραγωγών είναι οι βασικές εκτιμήτριες του μέρους του 'μηχανικού αερισμού' της APRV, ενώ η συμπληρωματική αυτόματη αναπνοή κυρίως εξαρτάται από την νευρική αγωγή της αναπνοής που διαγράφεται στον κάθε ασθενή. Αντίθετα, με τον αναπνευστήρα συνεχούς θετικής πιέσεως στους αεραγωγούς (CiPAP), με τον αερισμό APRV διακόπτει την PVENT σύντομα προκειμένου να ενισχυθεί ο αυτόματος κατά λεπτό αερισμός, και, έτσι, να αυξηθεί ο κυψελιδικός αερισμός και η απαγωγή του CΟ2, χωρίς να αυξηθεί το έργο αναπνοής. Οι προσπάθειες αυτόματης αναπνοής κατά την εφαρμογή του APRV δεν υποστηρίζονται ενεργά, εκτός από εκείνες τις αναπνοές που συμβαίνει να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της χαμηλής προς την υψηλή πίεση και ο κατά λεπτό αερισμός είναι το άθροισμα του μηχανικού, ελεγχόμενης πιέσεως, αερισμού και των συμπληρωματικών αυτόματων αναπνοών. Ο APRV, χωρίς αυτόματες αναπνοές, είναι, στην ουσία ίδιος με τον PCV. Στον APRV αναγνωρίζονται διάφορα χαρακτηριστικά. 
  Αερισμός διεπίπεδης πιέσεως των αεραγωγών (bilevel positive airway ventilation, BiPAP). Χρησιμοποιούνται και ως συνώνυμα, από τους κατασκευαστές οι όροι: Bi-Vent, Duo PAP, και Bi-level. Με τον αερισμό BiPAP χρησιμοποιούνται, παρόμοια με τον αερισμό APRV, δύο επίπεδα συνεχούς θετικής πιέσεως και η δυνατότητα απεριόριστης αυτόματης αναπνοής και στα δύο επίπεδα πιέσως. Eπιλεκτικά, η υποστήριξη της αυτόματης αναπνοής μπορεί να ρυθμίζεται ώστε να εκδηλώνεται και στα δύο επίπεδα πιέσεως, ή στο υψηλό ή χαμηλό επίπεδο. H μετάπτωση από το επίπεδο χαμηλής πιέσεως σε υψηλής συνδυάζεται με την αναπνευστική προσπάθεια του ασθενούς. Παρά τα θεωρητικά αποτελέσματα των APRV και BiPAP σε κλινικές μελέτες έχει δειχθεί ότι στερούνται πολύ εξαιρετικών αποτελεσμάτων και χρειάζεται περαιτέρω μελέτη πριν προταθούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών.
Συχγρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation, SIMV) (βλέπε σχετικά).