Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός μηχανικός αερισμός, Synchronised intermittent mandatory ventilation, SIMV

Με τον τύπο αυτόν μηχανικού αερισμού, οι ειπσνευστικές προσπάθειες  του ασθενούς συχρονίζονται με τις υποχρεωτικές αναπνοές που οι ρυθμίσεις του αναπνευστήρα επιβάλλουν. Ο τύπος αυτός είναι καλύτερα ανεκτός από πλευράς του ασθενούς.

Συχγρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation, SIMV). Με τον τύπο αυτόν αερισμού επιδιώκεται ο συνδυασμός πιέσεως και όγκου σε προκαθορισμένες αναπνοές, χωρίς υποστήριξη της των αυτόματων αναπνοών. Επειδή, ιδανικά οι υποχρεωτικές αναπνοές πρέπει να συγχρονίζονται με τις αυτόματες αναπνοές του ασθενούς, ο SIMV απαιτεί ότι οι ρυθμίσεις του αναπνευστήρος για το κατώφλι της ενεργοποιήσεώς του πρέπει να έχει ρυθμιστεί ακτάλληλα. Οι βασικές διαφορές με ταξύ SIMV και BiPAP είναι ότι ο SIMV δεν επιτρέπει αυτόματες αναπνοές κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών αναπνοών, ενώ οι αυτόματες αναπνοές είναι δυνατές σε όλες τις φάσεις του BiPAP. Όπως και επί SIMV, όλες οι υποχρεωτικέ αναπνοές εστοχεύουν στην επίτευξη κατάλληλου όγκου και πιέσεως, ενώ επί BiPAP παρέχονται μόνο στοχευμένες ως προς την πίεση αναπνοές. Παρά το όνομά του, αναγνωρίζονται παρόμοιες παραδοχές αναφορικά με την αναπνεσυτική υποστήριξη ως προς το συγχρονισμό και την αναλογία στις απαιτήσεις του ασθενούς, όπως με όλους τους πνευματικούς τύπους, μηχανικού αερισμού.