Μείωση της ικανότητας αερισμού, μικτού τύπου

Μικτού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού των πνευμόνων μπορεί να παρατηρηθεί:

-επί εργατών με πνευμονοκονίωση, ανθρακορύγχων, που έχουν προσβληθεί από ΧΑΠ, απότοκη καπνιστικής συνήθειας.

-Τραχειακή στένωση που εμφανίζεται σε παχύσαρκα άτομα.

Μεταβολές της TLC ως αποτέλεσμα μικτής διαταραχής αναδεικνύεται καλύτερα σε εν σειρά δοκιμασίες. Π.χ., ο ασθενής μπορεί αρχικά να πάσχει από πνευμονικό εμφύσημα, οπότε θα αναδειχθεί αύξηση της TLC,  και ακολούθως να αναπτύξει περιοριστική συνδρομή, οπότε η (αυξημένη, ήδη, TLC θα εμφανίσει μείωση, οπότε, προδευτικά, θα εμφανίζει TLC κοντά στη φυσιολογική της τιμή. Ο RV/ΤLC% θα εμφανίζεται μειωμένος, σε ασθενείς με περιοριστικού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού.

Οι μειώσεις της VC στους ασθενείς αυτούς μπορεί να είναι αποτέλεσμα περιοριστικής συνδρομής, αποφρακτικής συνδρομής ή και συνυπάρξεως και των δύο. Η εκτίμηση των μικτών διαταραχών μπορεί να είναι δυσχερής, ενόσω περιορίζεται σε επεξεργασία σπιρομετρικών τιμών, μόνο. Η συνεκτίμηση των εκπνευστικών ροών, όμως, μπορεί να δώσει χρήσιμα συμπεράσματα.

Γενικά, με μικτού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού εμφανίζεται η καρδιακή ανεπάρκεια [η συμφόρηση των πνευμονικών αγγείων, προκαλεί στένωση των αεραγωγών, λόγω μειώσεως του διαθέσιμου χώρου και αναπτύξεως περιβρογχικού οιδήματος] και μείωση της VC, λόγω καταλήψεως μέρους του κυψελιδικού όγκου από το (χρόνιο) πνευμονικό οίδημα. Επίσης, μικτού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού εμφανίζει η σαρκοείδωση, λόγω ενδοβρογικού κωλύμματος προκαλούμενου από τις ενδοβρογχικές αναπτύξεις κοκκιωμάτων, και λόγω μειώσεως της VC λόγω ινωτικών αλλοιώσεων. 

βλέπε:
διάχυτη πανβρογχιολίτις
σαρκοείδωση
καρδιακή ανεπάρκεια