Ιντερλευκίνη

IL: Ακρονύμιο ομάδας κυτοκινών που ονομάζονται αθροιστικά ιντερλευκίνες. Διαλυτή κυτοκίνη ουσία που εκκρίνεται από τα λευκοκύτταρα.

βλέπε:

IL, IL1, IL10, IL12, IL13, IL15, IL16, IL17, IL2, IL3, ΙL4, IL5, IL6, IL8