Βρογχικοί αδένες

 

Οι βρογχικοί αδένες, σωληνώδεις και παρόμοιοι με τους σιελογόνους αδένες[i], είναι εγκατεστημένοι στον υποβλεννογόνιο χιτώνα, έξω από το δίκτυο των λείων μυϊκών και ελαστικών ινών. Οι περισσότεροι από τους υποβλεννογόνιους αδένες κείνται ανάμεσα στους χονδρίνους δακτυλίους των αεραγωγών και στη μεμβρανώδη μοίρα των κεντρικών βρόγχων. Στους περιφερικότερους αγωγούς, οι αδένες μειώνονται σε αριθμό και μέγεθος, και, τελικά, εξαφανίζονται στο επίπεδο των βρογχιολίων, στο οποίο εξαφανίζονται, επίσης, τα τοιχωματικά χόνδρινα πετάλια, περίπου στο επίπεδο της 10ης γενεάς. Στους μεσομεγέθεις αεραγωγούς διανέμονται κανονικότερα, ένας αδένας/mm2.

Ο λόγος του εύρους του υποβλεννογόνιου αδένα προς το αντί­στοιχο πάχος του τοιχώματος του αεραγωγού έχει ονομασθεί δείκτης Reid (à443).. Ο  δείκτης αυτός έχει χρησιμοποιηθεί στις παθολογοανα­τομικές συσχετίσεις του όγ­κου του αδένα προς τον όγκο της ημερήσιας παραγωγής πτυέλων. Η φυσιολογική τιμή του δείκτη είναι μικρότερη των 0.4. Αύξηση  του δείκτη Reid αποκαλύπτει υπερτροφία του αδένα, συνήθως, ως αποτέλεσμα χρονίας βρογχίτιδας. Οι τραχειο­βρογ­χικοί αδένες αποτελούνται από 4 ανατομικά στοιχεία: 1. τα βλεννογόνα κύτταρα (à747), 2. τα ορογόνα κύτταρα(à0)·  3 τους εκφορητικούς πόρους, που  συλλέγουν το περιεχόμενο των αδενικών κυττάρων·  4.  τα μυελοεπιθηλιακά σωμάτια (à917).  Οι βρογχικοί αδένες υπερτρέφονται σε χρόνιες παθήσεις, όπως η χρονία βρογχίτις.

Βρογχικοί αδένες, εκφορητικοί πόροι

Βρογχικοί αδένες, μεταβολές

βρογχαδενίτις. Η φλεγμονή των βρογχικών αδένων.

βρογχική αναπνοή. Στηθακουστικό εύρημα επί φαιάς ηπατώσεως, κατά την εξέλιξη της πνευμονίας. Πρόκειται για ακρόαση αναπνευστικού ψιθυρίσματος, από το οποίο έχει καταργηθεί το κυψελδικό ψιθύρισμα. βλέπε: βρογχική αναπνοή


[i] Meyrick, B., Sturgess, J., Reid, l.: A reconstruction of the duct system and secretory tubules of the human bronchial submucosal glands. Thorax 1969· 24:729-736