Πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις

Η ρύθμιση των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων. Οι πνεύμονες, όπως είναι γνωστό, είναι σύστημα χαμηλών πιέσεων, αλλά απαιτείται η παρουσία ενός μηχανισμού διατηρήσεως του αγγειακού τόνου, στις πνευμονικές αρτηρίες και φλέβες. Το πνευμονικό αγγειακό ενδοθήλιο εκκρίνει μια δέσμη αγγειοσυσταλτικών και αγγειοδιασταλτικών παραγόντων οι οποίες, αντεπιδρώντας μεταξύ τους ρυθμίζουν τις πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις ή τον πνευμονικό αγγειακό τόνο. Στους πνεύμονες των ενηλίκων, οι σημαντικές θέσεις αντιστάσεων φαίνεται ότι είναι τα μικρά αρτηριόλια και τριχοειδή, αν και οι μεγαλύτερες αρτηρίες και φλέβες αποτελούν, επίσης, τόπους αντιστάσεων. Εάν η PO2 είναι χαμηλή,τα μικρά αγγεία απαντούν με αγγειόσπασμο, -μι ανατίδραση διαφορετική από την παρατηρούμενη με τα συστηματικά αγγεία. Η τελεολογική σημασία του αντανακλαστικού αγγειόσπασμου στην τοπική υποξία είναι για να εκτραπεί το αίμα σε περιοχές με καλύτερη οξυγόνωση, ώστε να ευοδωθεί η ανταλλαγή αερίων. Οι απράγοντες που διεγείρουν την απελευθέρωση αγγειοσπαστικών ουσιών διεγείορυν επίηςη την απελευθέρωση αγγειοδιασταλτικών παραγόντων και, έτισ, η τελική απάντηση είναι αποτέλεσμα πολύπλοκων, μεταξύ τους, διαντιδράσεων. 
--Οξείδιο του Αζώτου, ΝΟ Το ΝΟ ή ο παραγόμενος από το ενδοθήλιο χαλαρωτικός παράγοντας (endothelium derived relaxing factor, EDRF) είναι ισχυρός αγγειοχαλαρωτικός παράγοντας των λείων μυών των αγγειακών τοιχωμάτων.
εικόνα 1. επεξηγήσεις, βλέπε: δομή.
Είναι ελέυθερο αέριο που παράγεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα κατά τη διάρκεια της μετατροπής της L-αργινίνης σε L-σιτρουλίνη από το ένζυμο NO-συνθετάση (NOS). Τόσο το συνθετικό NOS, όσο και το επαγόμενο, παράγονται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Εντοπίζονται στους μικροκόλπους των ενδοθηλιακών κυττάρων (&). [βλέπε: μονοξείδιο του αζώτου]
.
--προστακυκλίνη Η προστακυκλίνη (προσταγλανδίνη Ι2 PGI2) [βλέπε: προστακυκλίνη]
--βραδυκινίνη [βλ.: βραδυκινίνη].
Διάφοροι άλλοι μεσολαβητές όπως οι δίαυλοι Κ+ και οι S-νιτροθειόλες έχουν, επίσης, προταθεί.
--θρομβοξάνες. [βλ. θορμβοξάνες]. 
--ενδοθηλίνη -1. [βλ.: ενδοθηλίνη-1]
--αγγειοτασίνη [βλ. αγγειοτασίνη ΙΙ]