Αντιμικροβιακά φάρμακα

1. αντιμικροβιακά φάρμακα.
1.1 πενικιλλίνες - ospen tab 1500000 iu X48tab
1.1.1 πενικιλλίη G, βενζυλοπενικιλλίνη και οξεάντοχες (φαινοξυπενικιλλίνες)
1.1.2. αντισταφυλοκοκκικές πενικιλλίνες -
-μεθικιλλίνη
-κλοξακιλλίνη
-δικλοξακιλλίνη
1.1.3. αμπικιλλίνη και συναφείς λακτάμες
-ampicillin sodium. Pentrexyl tab 1 g X12, caps 500 mgX12 sus 500mg/5mlX60
-αμπικιλλίνη+σουλβακτάμη
1.1.4. αναστολείς των β-λακταμασών:
-αμοξυκιλλίνη +κλαβουλανικό οξύ
1.1.5. αντιψευδομοναδικές πενικιλλίνες
-τικαρσιλίνη
-πιπερακιλλίνη
-πιπερακιλλίνη+ταζοβακτάμη
-τικαρσιλλίνη+κλαβουλανικό οξύ
1.1.6. άλλες πενικιλλίνες
-μεκιλινάμη
1.2. κεφαλοσπορίνες
1.2.1 κεφαλοσπορίνες 1ης γενηάς
-κεφαδροξίλη
-κεφαζολίνη
-κεφακλόρη
-κεφατριζίνη
-κεφαμανδόλη
-κεφοτιξίνη
-κεφουροξίμη
-κεφουροξίνμη νατριούχος
-κεφορανίδη
-κεφπροζίλη
1.2.2 κεφαλοσπορίνες 2ης γενηάς
-κεφακλόρη
-κεφατριζίνη
-κεφαμανδόλη
-κεφοτιξίνη
-κεφουροξίμη
-κεφουροξίνμη νατριούχος
-κεφορανίδη
-κεφπροζίλη
1.2.3 κεφαλοσπορίνες 3ης γενηάς
-κεφοταξίμη
-κεφτριαξόνη
-κεφταζιντίμη
-κεφτιτορένη
-κεφιξίμη
1.2.4 κεφαλοσπορίνες 4ης γενηάς
-κεφεπίμη
1.3 καρμπασεφέμες
1.4 μονομπακτάμες
-αζτρεονάμη
-ιμιπενέμη
-μεροπενέμη
1.5 καρμπαπενέμες
-ερταπενέμη
ιμιπενέμη + σιλαστατίνη
μεροπενέμη
1.6. αμινογλυκοσίδες
-αμικασίνη
-γενταμυκίνη
-νετιλμυκίνη
-στρεπτομυκίνη
-τομπραμυκίνη
1.7 μακρολίδια
-αζιθρομυκίνη
-ερυθρομυκίνη
-κλαριθρομυκίνη
-μιντεκαμυκίνη
-ροξιθρομυκίνη
-σπιραμυκίνη
-τελιθρομυκίνη
1.8 λινκοζαμίδες
-κλινδαμυκίνη
-λινκομυκίνη
1.9 γλυκοπεπτίδια
-βανκομυκίνη
-τεϊκοπλανίνη -targocid
1.10. τετρακυκλίνες
-δοξυκυκλίνη
-δοξοκυκλίνη μονοϋδρική - vibramycin
-οξυτετρακυκλίνη
-τετρακυκλίνη υδροχλωρική
1.10.1. σουλφοναμίδες
-σουλφομεθοξαζόλη-τριμεθοπρίμη
-σουλφαμετρόλη_τριμεθοπρίμη
-σουλφαφουραζόνη + ερυθρομυκίνη -pediazole
1.10.2 κινολόνες
-μοξιφλοξασίνη
-λεβοφλοξασίνη
-οφλοξασίνη
-νορφλοξασίνη
-πεφλοξασίνη
-σιπροφλοξασίνη
1.10.3. διάφορα άλλα αντιμικροβιακά
-κινουπριστίνη+δαλφοπριστίνη
-κολστιμεθάτη νατριούχος
-λινεζολίδη
-ριφαζιμίνη
φουσιδικό οξύ
χλωραμφενικόλη
1.10.4. αντιμικροβιακά ουροποιητικού συστήματος
-νιτροφουραντοΐνη
1.10.5 αντιφυματικά φάρμακα
-ισονιαζίδη
-ισονιαζίδη +ριφαμπικίνη
-πυραζιναμίδη
-ριφαμπικίνη
-ριφαμπικίνη_+ισονιαζίδη+πυραζιναμίδη
1.16 ιμιδαζόλια
-μετρονιδαζόλη, flagyl
τινιδαζόλη
1.17 αντιλεπρικά
2. αντιμυκητιασικά
-λιποσωμιακή αμφοτερικίνη
-λιπιδικό σύμπλεγμα αμφοτερικίνης
-βορικοναζόλη
-ιτρακοναζόλη
-κασπογουγκίνη
-κετοκοναζόλη
-ποσακοναζόλη
-τερβιναφίνη
-φλουκοναζόλη
3. αντιικά φάρμακα
3.1 αντιερπητικά
-ακυκλοβίρη
-βαλακυκλοβίρη
-ινοσίνη πρανομπεξ
-φαμκυκλοβίρη
3.2 αντιρετροϊκά
3.2.1. αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης του ιού HIV - νουκλεοσιδικοί αναστολείς
-διδανοσίνη
-εμτρισιταβίνη
-ζαλσιταβίνη
-ζιδοβουδίνη
-λαμιβουδίνη
-σταβουδίνη
-τενοφοβίρη δισοπροξίλη
3.2.2. αναστολείς της ανάστροφης μετασγραφάσης το ιού HIV - μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς
-εβαφιρένζη
-νεβιραπίνη

3.2.3. αναστολείς της πρωτεάσης

-αταζαναβίρη
-ινδιναβίρη
-νελφιναβίρη
-ριτοναβίρη
-λοπιναβίρη+ριτοναβίρη
-σακουϊναβίρη
-φοσαμπρεναβίρη
3.2.4. αναστολείς της σύντηξης
-ενφουβιρτίδη
3.3. φάρμακα κατά του κυτταρομεγαλοϊού
-βαλακυκλοβίρη
-βανκακυκλοβίρη
-γκανκυκλοβίρη
3.4. φάρμακα κατά του αναπνευστικού συντιακού ιού
-παλιζιβουμάμπη
-αμανταδίνη
-οσελταμιβίρη
οσελταμιβίρη (Tamiflu) και ζαναμιβίρη (Relenza).
3.6. φάρμακα κατά των ιογενών ηπατίτιδων
4. αντιπρωτοζωϊκά φάρμακα
4.1 ανθελονοσιακά
4.2 αντιλεϊσμανιακά
4.2 αντιτρυπανοσωμιακά
4.3 φάρμακα για πνευμονία από πνευμονοκύστι cariniii
κλινδαμυκίνη
σουλφαμεθοξαζόλη+τριμπεθπρίμη
ατοβακόνη
5. ανθελμινθικά

⁂Συνήθως υπάρχει αρκετή σύγχυση αναφορικά με τις τάξεις των αντιβιοτικών ιδαιίτερα με τις β-λακτάμες. Όλα τα αντιβιοτικά της τάξεως αυτής περιέχουν ένα κυκλικό αμίδιο τη β-λακτάμη και υποδιαιρούνται περαιτέρω, ανάλογα με τη φύση του δακτυλίου. Γενικά, οι β-λακτάμες δεν είναι  δραστικές έναντι του μυκοπλάσματος, της λεγεωνέλλας, και των χαλμυδίων, Η δράση έναντι άλλων gram θετικών και αρνητικών βακτηριδίων ποικίλει, ανάλογα με την υποκλάση του αντιβιοτικού.
επιλεγμένες ιδιότητες των β-λακταμικών αντιβιοτικών πενικιλλίνες •βενζυλπενικιλλίνη.Στενό φάσμα αδράσεως, κυρίως μόνο μεταξύ Gram θετικών Αδρανή εάντι χρυσίζοντος σταφυλοκόκκου παράγοντος πενικιλινάση.
•αμοξυκιλλίνη. Ευρύ φάσμα έναντι Gram θετικών και αρνητικών. Δεν είναι δραστικό έναντι παραγόντων πενικιλινάση μικροοργανισμών.
•αμοξυκιλλίνη + καλβουλανικό οξύ. Το κλαβουλανικό οξύ επεκτείνει το φάσμα της αμοξυκιλλίνης., στο οποίο περιέχονται μερικοί παράγοντες πενιλινάση μικροοργανισμοί. ¨εχει δράση έναντι gram θετρικών, αρνητικών και αναεροβίων.
•φλοκλοξακιλλίνη. Στενός φάσμα δράσεως, περιλαμβάνει μόνο gram θετικά μικρόβια. Κυρίως χρησιμοποιείτια για τη θεραπεία λοιμώξεων, οφειλόμενων σε ανθεκτικά στην μεθκιλλίνη στελέχη του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου.
τάξη κεφαλοσπορινών
•2η γενηάς κεφαλοσπορίνες. σεφουραξίμη.  Ευρύ φάσμα δράσεως έναντι gram θετικών και αρνητικών μικροοργανισμών. Δραστικότερες των κεφαλοσπορινών 3ης γενηάς, έναντι του σταφυλοκόκκου.
•3ης γενηάς κεφαλοσπιρίνες. σεφτριαξόνη. Ευρύ φάσμα δράσεως, έναντι gramθετικών και αρνητικών μικροβίων. Μερικά έχουν δράση έναντι της ψευδομονάδας της αερογόνου, όπως η κεφταζιδίμη και η κεφοταξίμη.
•4ης γενηάς κεφαλοσπορίνες. κεφιπίμη. Εξαιρετική δράση έναντι gram θετικών και αρνητικών. Δραστικές έναντι ψευδομονάδας της αερογόνου.  
•Για τις περισσότερες β-λακτάμες πολλαπλάσιο, κατά 40%, MIC απαιτείται για την επίτευξη 80-100% μικροβιολογικής θεραπείας. Σε σχέση με την από του στόματος χορήγηση αντιβιοτικών, επισημαίνετια ότι είναι περισσότερο αξιόπιστη η χορήγηση από του στόματος αμοξυκιλίνη+κλαβολανικό οξύ, παρά από του στόματος κεφαλοσπορίνες. Από τις από τού στόματος κεφαλοσπορίνες, η σεφπροζίλη και η σεφποδοξίμη έχουν μεγαλύτερη δράση, παρ΄ότι η σεφιξίμη, και η σεφακλόρη.
αλλεργία στις πενικιλλίνες.
Η αλλεργία στις πενικιλλίνες μπορεί να έχει δραστική επιρροή στη θεραπευτική απόφαση. Ατυχώς, πολλοί ασθενείς χαρακτηρίζονται ως αλλεργικοί στις πενικιλλίνες, αλλά πρέπει να λαμβάνοντια υπ΄όψη τα εξής: 
• Ιστορικό αλλεργίας στις πενικιλλίνες αναφέρεται στο 10% των ασθενών που νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο, αλλά μόνο 10% εξ αυτών με ιστορικό αλλεργίας στις πενικιλλίνες αναπτύσσουν αλλεργικε΄ς αντιδράσεις, θεραπευόμενοι με πενικιλλίνες.
•Οι αμινοπενικιλλίνες, όπως η αμπικιλλίνη συνδέονται με μη αλλεργικό εξάνθημα, κατά τη διάρκεια ιογενών λοιμώξεων.
•Το εξάνθημα που εμφανίζεται >72 ώρες, από της ενάρξεως της θεραπείας, δεν είναι IgE εξαρτώμενο. Μια δοκιμαστική δόση είναι αναγκαία.
1.1 πενικιλλίνες - ospen tab 1500000 iu X48tab

1.1.1 πενικιλλίη G, βενζυλοπενικιλλίνη και οξεάντοχες (φαινοξυπενικιλλίνες)

1.1.2. αντισταφυλοκοκκικές πενικιλλίνες -
-μεθικιλλίνη

-κλοξακιλλίνη
-δικλοξακιλλίνη

1.1.3. αμπικιλλίνη και συναφείς λακτάμες

-ampicillin sodium. Pentrexyl tab 1 g X12, caps 500 mgX12 sus 500mg/5mlX60
-αμπικιλλίνη+σουλβακτάμη
1.1.4. αναστολείς των β-λακταμασών:
-αμοξυκιλλίνη +κλαβουλανικό οξύ

1.1.5. αντιψευδομοναδικές πενικιλλίνες

-τικαρσιλίνη

-πιπερακιλλίνη

-πιπερακιλλίνη+ ταζοβακτάμη
-τικαρσιλλίνη+ κλαβουλανικό οξύ
1.1.6. άλλες πενικιλλίνες

-μεκιλινάμη

1.2. κεφαλοσπορίνες

1.2.1 κεφαλοσπορίνες 1ης γενηάς

-κεφαδροξίλη

-κεφαζολίνη

-κεφακλόρη

-κεφατριζίνη

-κεφαμανδόλη

-κεφοτιξίνη

-κεφουροξίμη
-κεφουροξίμη νατριούχος

-κεφορανίδη

-κεφπροζίλη

1.2.2 κεφαλοσπορίνες 2ης γενηάς

-κεφακλόρη

-κεφατριζίνη

-κεφαμανδόλη

-κεφοτιξίνη

-κεφουροξίμη

-κεφουροξίνμη νατριούχος

-κεφορανίδη

-κεφπροζίλη

1.2.3 κεφαλοσπορίνες 3ης γενηάς

-κεφοταξίμη

-κεφτριαξόνη

-κεφταζιντίμη

-κεφτιτορένη
-κεφιξίμη

1.2.4 κεφαλοσπορίνες 4ης γενηάς

-κεφεπίμη

1.3 καρμπασεφέμες

1.4 μονομπακτάμες
-αζτρεονάμη
-ιμιπενέμη
-μεροπενέμη
1.5 καρμπαπενέμες
-ερταπενέμη

ιμιπενέμη + σιλαστατίνη

μεροπενέμη

1.6. αμινογλυκοσίδες
  Εμπλέκoνται στη μεταγραφή του mRNA. Eίναι μικροβιοκτόνα φάρμακα. Δραστικές έναντι αεροβίων gram αρνητικών μικροβίων. Δραστικές έναντι αερογόνου ψευδομονάδας. Μπορεί να χορηγούνται Χ1 ημερησίως. Cmax/MIC>10 για καλύτερη δράση.  
-αμικασίνη
-γενταμυκίνη

-νετιλμυκίνη

-στρεπτομυκίνη

-τομπραμυκίνη. Εισπνεόμενη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις με κυστική ίνωση για τη θεραπεία λοιμώξεων από ακινητοβακτηρίδιο ή ψευδομονάδα.
1.7 μακρολίδια. Τα μακρολίδια δεσμεύουν αναστρέψιμα την ριβοσωμιακή υπομονάδα 5OS κι έτσι, αναστέλλουν την σύνθεση του τοιχώματος των μικροοργανισμών. Είναι, επομένως, φάρμακα βακτηριοστατικά, με δράση έναντι gram θετικών και αρνητικών μικροβίων, συμπεριλαμβανομένου του μυκοπλάσματος, της λεγεωνέλλας και των χλαμυδίων. Με την κλαριθρομυκίνη και την αζιθρομυκίνη εμφανίζονται μικρότερες και σπανιότερες παρενέργειες από το ΓΕΣ, συγκριτικά με την ερυθρομυκίνη. Η αζυθρομυκίνη αναπτύσσει υψηλές ιστικές συγκεντρώσεις. Τα μακρολίδια αντιδρούν με το κυτόχρωμα Ρ450 του μικροσωμιακού συστήματος του ήπατος, κια για υτό  μπορεί να αναπτυχθούν αντεπισδράσεις φαρμάκων.   
-αζιθρομυκίνη
-ερυθρομυκίνη
-κλαριθρομυκίνη
-μιντεκαμυκίνη
-ροξιθρομυκίνη
-σπιραμυκίνη

κετολίδες. Είναι σχετικά νέα τάξη αντιβιοτικών. Και η τρέχουσα μορφή τους είναι η τελιθρομυκίνη. Μερικοί συγγραφείς την συγκαταλέγουν στις μακρολίδες, ενώ άλλοι, όχι.
-τελιθρομυκίνη. Η τελιθρομυκίνη, όπως οι μακρολίδες, αντεπιδρούν με το 5OS της ριβοσωμιακής υπομονάδας, κι επίσης με το 23S rRNA κι, έτσι, ασκεί ισχυρή αντιμικροβιακή δράση έναντι gram θετικών κια αρνητικών μικροβίων, συμπεριλαμβανομένου του μυκοπλάσματος, της λεγεωνέλλας και των χλαμυδίων και τουχρυσίζοντος σταφυλόκοκκου. Είναι βακτηριοκόνο έναντι στρεπτοκόκκου της πνευμονίας και ενεργό έναντι των περισσότερων ανθεκτικών στις μακρολίδες στελεχών πνευμονιοκόκκου.  
1.8 λινκοζαμίδες. Είναι βατκριοστατικά φάρμακα, δραστικές έναντι gram θετικών μικροβίων, περιλαμβανομένου του χρυσίζοντος στσφυλοκόκκου και αναερόβιων μικροβίων. Δεν είναι δραστικό έναντι του αιμόφιλου της γρίπης. Καλή βιοδιαθεσιμότητα (90%). η τροφή δεν μεταβάλλει τη απορρόφησή της.
-κλινδαμυκίνη
-λινκομυκίνη
1.9 γλυκοπεπτίδια. Δραστικά έναντι gram θετικώνβακτηριδίων, συμπεριλαμβανομένων των ΜRSA. Είναι βακτηριοκτόνα φάρμακα. Η βανκομυκίνη αναπτύσσει χαμηλές συγκεντρώσεις στους πνεύμονες. και η από τουσ τόματος βιοδιαθεσιμότητα είναι πολύ χαμηλή για τη θεραπεία συστηματικών λοιμώξεων.  
-βανκομυκίνη
-τεϊκοπλανίνη -targocid
1.10. τετρακυκλίνες. Αναστέλλει τη σύνθεση των μικροβιακών πρωτεϊνών, ως βακτηριοστατικό φάρμακο, δραστικό, έναντι μυκοπλάσματος, χλαμυδίων, και λεγεωνέλλας. Δεν χορηγείται στις εγκύους και τα παιδιά. 
-δοξυκυκλίνη
-δοξοκυκλίνη μονοϋδρική - vibramycin
-οξυτετρακυκλίνη
-τετρακυκλίνη υδροχλωρική
1.11. σουλφοναμίδες - κοτριμοξαζόλη. Αναστέλλει την μικροβιακή σύνθεση του διυδροφολικού οξεός και έχει βακτηριοκτόνες ιδιότητες. Ευρέως φάσματος, έναντι grma θετικών κια αρνητικών μικροβίων. Έχουν αναφερθεί σοβαρές και, ενίοτε θανατηφόρες, αιματολογικές παρενέργειες.
-σουλφομεθοξαζόλη-τριμεθοπρίμη.
-σουλφαμετρόλη_τριμεθοπρίμη
-σουλφαφουραζόνη + ερυθρομυκίνη -pediazole
1.12 κινολόνες. Οι κινολόνες αναστέλλουν τις βακτηριακές τοποϊσομεράσες αναστέλλοντας τη σύνθεση του DNA.  Στις πρώιμες μορφές της ομάδας αυτής συγκαταλέγεται το ναλιδιξικό οξύ και η νορφλοξασίνη. Ασκούν ισχυρή δράση έναντι, κυρίως, gram αρνητικών μικροβίων και χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των ουρολοιμώξεων, Η εισαγωγή της σιπροφλοξασίνης, με δράση έναντι της αερογόνου ψευδομονάδας, του χευσίζοντος σαφυλοκόκκου, του μυκοπ΄΄ασματος, της λεγεωνέλλας κια των χαλμυδίων, ώθησε την ευρέια χρήση της σε λοιμώξεις του αναπνευστικού. Ατυχώς, η ευρεία χρήσης της απέληξε στην ανάπτυξη λοιμώξεων από C. difficile κια λοιμώξεις από ανθεκτικό στην μεθκιλλίνη σταφυλόκοκκο. 
-μοξιφλοξασίνη. Δεν έχει δράση έναντι αερογόνου ψευδομονάδας. Υψηλή ευαισθησία έναντι gram θετικών κόκκων, συμπεριλαμβανομένου του πνευμονιόκοκκου. 
-λεβοφλοξασίνη. Δεν έχει δράση έναντι αερογόνου ψευδομονάδας. Μέτρια δράση έναντι έναντι πνευμονιοκόκκου.
-οφλοξασίνη 
-νορφλοξασίνη
-πεφλοξασίνη
-σιπροφλοξασίνη. Δραστική έναντι αερογόνου ψευδομονάδας. Μέτρια δράση έναντι πνευμονιοκόκκου.
1.10.3. διάφορα άλλα αντιμικροβιακά
-κινουπριστίνη+δαλφοπριστίνη
-κολιστίνη. η εισπνεόμεη κολιστίνη έχει χρησιμοποιηθεί σε μερικά Κέντρ για τη θεραπεία της πνευμονίας αναπνευστήρος. που οφείλεται σε ανθεκτικά στελέχη, όπως το ακινητοβακτηρίδιο, και υπάρχουν δημοεισύεσεις στις οποίες η χρήση εισπνεόμενης κολιστίνης απέδωσε καλά αποτελέσματα.
-κολστιμεθάτη νατριούχος
-λινεζολίδη. Βακτηριοστατικό αντιβιοτικό, που ανήκει στην ομάδα των οκαζολιδινονών και είναι δραστική έναντι MRSA. Πετυχαίνει καλή ιστική διείσδυση, και στους πνευμονικούς ιστούς. Η από του στόματος βιοδιαθεσιμόττηα, καλή.
-ριφαζιμίνη
φουσιδικό οξύ
χλωραμφενικόλη. Αναστέλλει τη σύνεθση μικροβιακών πρωτεϊνών. κια είνια, κυρίως, μικροβιοστατικό φάρμακο, αλλά έχει μικροβιοκτόνοες ιδιότητες, έναντι του αιμόφιλου και του πνευμονιόκοκκου, του μυκποπλάσματος των χλαμυδίων, κια ανερόβιων βακτηριδίων. Είναι φτηνό φάρμακο κια χρησιμοποιείται σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Έχει, όμως στενό θεραπευτικό εύρος, και προκαλεί σοβαρή απλαστική αναιμία χωρίς διακριτή συσχέτιση δόσεως-αποτελε΄σματος. 
1.10.4. αντιμικροβιακά ουροποιητικού συστήματος
-νιτροφουραντοΐνη
1.10.5 αντιφυματικά φάρμακα
-ισονιαζίδη
-ισονιαζίδη +ριφαμπικίνη
-πυραζιναμίδη
-ριφαμπικίνη
-ριφαμπικίνη_+ισονιαζίδη+πυραζιναμίδη
1.16 ιμιδαζόλια
-μετρονιδαζόλη, flagyl
τινιδαζόλη
1.17 αντιλεπρικά
2. αντιμυκητιασικά
-λιποσωμιακή αμφοτερικίνη
-λιπιδικό σύμπλεγμα αμφοτερικίνης
-βορικοναζόλη
-ιτρακοναζόλη
-κασπογουγκίνη
-κετοκοναζόλη
-ποσακοναζόλη
-τερβιναφίνη
-φλουκοναζόλη
3. αντιικά φάρμακα
3.1 αντιερπητικά
ι. ☸ασυκλοβίρη (ασικλοβίρη).
βαλακυκλοβίρη
ιι.ινοσίνη πρανομπεξ
ιιι. φαμκυκλοβίρη
3.2 αντιρετροϊκά
3.2.1. αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης του ιού HIV - νουκλεοσιδικοί αναστολείς
-αβακαβίρη
-διδανοσίνη
-εμτρισιταβίνη
-ζαλσιταβίνη
-ζιδοβουδίνη
-λαμιβουδίνη
-σταβουδίνη
-τενοφοβίρη δισοπροξίλη
3.2.2. αναστολείς της ανάστροφης μετασγραφάσης το ιού HIV - μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς
-εβαφιρένζη
-νεβιραπίνη
3.2.3. αναστολείς της πρωτεάσης -αταζαναβίρη -ινδιναβίρη -νελφιναβίρη -ριτοναβίρη -λοπιναβίρη+ριτοναβίρη-σακουϊναβίρη

-φοσαμπρεναβίρη
3.2.4. αναστολείς της σύντηξης
-ενφουβιρτίδη
3.3. φάρμακα κατά του κυτταρομεγαλοϊού
-βαλακυκλοβίρη
-βανκακυκλοβίρη
3.4. φάρμακα κατά του αναπνευστικού συντιακού ιού
-παλιζιβουμάμπη
-αμανταδίνη 
-οσελταμιβίρη
οσελταμιβίρη (Tamiflu) και ζαναμιβίρη (Relenza).
3.6. φάρμακα κατά των ιογενών ηπατίτιδων
 
4. αντιπρωτοζωϊκά φάρμακα
4.1 ανθελονοσιακά
4.2 αντιλεϊσμανιακά
 
4.2 αντιτρυπανοσωμιακά
4.3 φάρμακα για πνευμονία από πνευμονοκύστι cariniii
κλινδαμυκίνη
σουλφαμεθοξαζόλη+τριμπεθπρίμη
ατοβακόνη
5. ανθελμινθικά