ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως - Φυσιολογικός νεκρός χώρος και λόγος VD/VT -

 O φυσιολογικός νεκρός χώρος και ο λόγος του προς τον αναπνεόμενο όγκο, VT, μπορεί να υπολογιστεί, εάν η PaCΟ2  ή η PetCΟ2 είναι γνωστές για την χρονική περίοδο κατ΄πα την οποία εκτιμάται ο φυσιολογικός νεκρός χώρος.

βλέπε: νεκρός χώρος
             μέτρηση