Κυψελιδοαρτηριακή διαφορά Οξυγόνου, PΑ-aO2

Η διαφορά της μερικής πιέσεως Ο2 μεταξύ κυψελίδων και ααρτηριακής κυκλοφορίας.

Υπολογίζεται μαθηματικά, με βάση τον τύπο[i]:

pAa Ο2   = (FIO2 * (pAtm - pH2O)) - (pCO2 / RespQuot) + (pCO2 * FIO2 * (1 - RespQuot) / RespQuot) - paO2.

Η pΑtm εκτιμάται από το υψόμετρο με τον τύπο: pAtm=760*eυψόμετρο/7000. Η pH2O εξαρτάται από τη θερμοκρασία σώματος και υπολογίζεται ως: pH2O=47*eθερμοκρασία-37/18.4.

Η ανεύρεση υψηλής pAaO2 αντανακλά προβλήματα μεταφοράς Ο2, δηλαδή ανταλλαγής αερίων στους πνεύμονες., όπως επί παθήσεων που επινεμούνται τις κυψελίδες, διάμεσες πνευμονοπάθειες ή διαταραχές V̇/Q̇[ii].

Ο υπολογισμός της διαφοράς προϋποθέτει ότι ο ασθενεής αναπνέει ατμοσφαιρικό αέρα[iii]. Κι επομένως, η ακρίβεια της μετρήσεως μειώνεται επί ασθενούς υπό συμπληρωματικό Ο2.

βλέπε: αAPO2, κυψελιδοαρτηριακή διαφορά οξυγόνου, a-ΑPO2

 

 

[i] Μαθιουδάκης Γεώργιος, Α. Ανάλυση Αερίων Αρτηριακού Αίματος σελίς     εκδόσεις Τεχνογράμμα Αθήνα 1996

[ii] Kanber GJ, King FW, Eshchar YR, et. al. The alveolar-arterial oxygen gradient in young and elderly men during air and oxygen breathing. Am Rev Respir Dis. 1968 Mar;97(3):376-81.

[iii] Mellemgaard K. The alveolar-arterial oxygen difference: its size and components in normal man. Acta Physiol Scand. 1966 May;67(1):10-20.