Ρυθμιστικές βάσεις

Το σύνολο των ρυθμιστικών βάσεων που εμπεριέχονται στα ρυθμιστικά συστήματα του πλήρους αίματος ονομάζουμε ρυθμιστικές βάσεις. Συνεπώς,

Β.Β.=[HCO3-]+[HPO4-]+[Pr -]+[Hb-] {17.3}

Οι ρυθμιστικές βάσεις δεν επηρεάζονται από πρωτογενείς ή αντισταθμιστικές αναπνευστικές διαταραχές, αλλά παριστούν υποχρεωτκούς δείκτες αμιγών, μεταβολικών διαταραχών, πρωτογενών ή αντισταθμιστικών. Αυτό οφείλεται στη, λόγω της αντιδράσεως αλληλεπιδράσεως

(Β.Β.=[HCO3-]+[Buf -]) {17.4}

κάθε μεταβολή, κανονιστική στην HCO3-, συνοδεύεται από αντίθετη μεταβολή της Buf - (H2CO3+Buf - HCO3-+Hbuf).

 H Ν.Β.Β. είναι αναμενόμενη τιμή που πρέπει να έχουν οι συζυγείς βάσεις των ρυθμιστικών διαλυμάτων, όταν το σύστημα ευρίσκεται σε ισορροπία. Η φυσιολογική της τιμή ισούται με 48 mmoles/l, για τιμή αιμοσφαιρίνης ίση με 15 gr/dl.