Πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ, δραστηριότητα

Τα πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ εμφανίζουν μεγάλη δραστηριότητα, καθώς παράγουν φωσφολιπίδια επιφανειοδραστικής ουσίας και αποπρωτεΐνες Α, Β και C, που από κοινού, μειώνουν την επιφανειακή τάση στους χαμηλούς πνευμονικούς όγκους. Η έκκριση της επιφανειοδρασστικής ουσίας τελεί υπό υψηλό έλεγχο, ενώ μέρος των εκκριθέντων λιπιδίων επαναπροσλαμβάνεται από τα κύτταρα τύπου ΙΙ για επανέκκριση. Τα κύτταρα τύπου ΙΙ αποτελούν τα μητρικά κύτταρα απο τα οποία αναγεννάται το κυψελιδικό τοίχωμα κατά την ανάπτυξη ή την αποκατάσταση, ενώ, ταυτόχρονα, ρυθμίζουν τη μετακίνηση ιόντων, μέσω αντλίας Να, Κ-αδενοσινοτριφωσφατάσης (sodium pump Na,K-adenosinetriphosphatase, ATPase). Συνθέτουν και εκκρίνουν συστατικά του εξωκυττάριου δικτύου και της βασικής μεμβράνης[i]. Διαθέτουν κλάσματα του συμπληρώματος και μόρια του συμπλέγματος μείζονος ιστοσυμβατότητας, ενώ παράγουν λυσοζύμη και ενεργοποιητή του πλασμινογόνου[ii]. Επ΄αφορμή οξειδωτικού stress ή εκθέσεως σε οξείδια του αζώτου ή ερεθιστικά αέρια, ενεργοποιούνται, αυξάνοντας την παραγωγή τους, ιδίως μιας δεσμουτάσης[iii]. Προστατεύουν τα μεσεγχυματικά κύτταρα έναντι της επαγωγής προγραμματισμένου θανάτου (απόπτωση[iv]).    

Επ΄αφορμή προσβολής, τα πνευμονικύτταρα τύπου ΙΙ πολλαπλασιάζονται και επικαλύπτουν την εκτεθειμένη βασική μεμβράνη, με ένα στρώμα κυβοειδών επιθηλιακών κυττάρων, παχύτερο του κανονικού, ενώ μερικά κύτταρα αποπλατύνοται και διαφοροποιούνται σε κύτταρα τύπου Ι, προς αποκατάσταση της φυσιολογικής κυψελιδικής αρχιτεκτονικής. Η αλληλουχία της διαφοροποιήσεως των τύπου ΙΙ σε τύπου Ι κυττάρων παριστά τον παραδεκτό τρόπο της αποκαταστάσεως του κυψελιδικού τοιχώματος, που ολοκληρώνεται μόνο εφόσον έχει μείνει άθικτη η βασική μεμβράνη.


βλέπε: κυψελιδικό υγρό, επιθηλιακά κύτταρα, κυψελιδικά κύτταρα τύπου Ι, πνευμονοκύτταρα τύπου Ι, 

 

[i] Rannels DE, Dunsmore SE, Grove RN: Extracellular matrix synthesis and turnover by type II pulmonary epithelial cells. Am J Physiol 1992• 260:L582

[ii] Marshall BC, Brown BR, Rothstein MA, et al: Alveolar epithelial cells express both plasminogen activator and tissue factor. Chest 1991• 99(suppl):25

[iii] Vincent R, Chang L, Slot J, et al: Quantitative immunocytochemical analysis of Mn SOD in alveolar type II cells of the hyperoxic rat. Am J Physiol 1994• 267:L475

[iv] Williams JG, Maier RV: The inflammatory response. J Intensive Care Med 1992• 7:53