Κύτταρα κυψελιδικά, τύπου Ι

Τα πνευμονοκύτταρα τύπου Ι (ΠΚΙ) είναι μεγάλα, άμορφα κύτταρα με επιμήκεις κυτοπλασματικές προσεκβολές, που καλύπτουν το μέγιστο μέρος, 95%, της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης (