Όζον, Ο3

Το Ο3 παράγεται στην τροπόσφαιρα με την επίδραση της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας, μέσω αντιδράσεων, στις οποίες εμπλέκονται πτητικές οργανικές ενώσεις και ΝΟΧ (). Έχει μοριακό βάρος, 48, σημείο υγροποιήσεως, -198ºC, σημείο βρασμού -112ºC, είναι άχρωμο προς μπλέ. Εάν όλες οι υπόλοιπες παράμετροι που αναμιγνύονται στη διαμόρφωση των επιφανειακών συγκεντρώσεών του παραμείνουν αναλλοίωτες, η συγκέντρωση του πόζοντο στην ατμόσφαιρα αναμένεται να αυξηθεί, λόγω κλιματικών αλλαγών.
Συνδέεται με σοβαρές επιπτώσεις στη νοσηρότητα και θνητότητα των πνευμονοπαθειών. Παίρνοντας ως βάση την περίοδο 1961-1990, παρατηρήθηκε αύξηση της θνητότητας/νοσηρότητας, 4-5%, κατά την περίοδο 1990-2009, λόγω κλιματικής αλλαγής στο Βέλγιο, Ιρλανδία, Ολανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. βλέπε: όζον και όζον. κλινικές συνέπειες επί εκθέσεως σε όζον.