Κυψελιδικά κύτταρα τύπου Ι

Τα πνευμονοκύτταρα τύπου Ι (ΠΚΙ) είναι μεγάλα, άμορφα κύτταρα με επιμήκεις κυτοπλασματικές προσεκβολές, που καλύπτουν το μέγιστο μέρος, 95%, της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης (à782). Πιστεύεται ότι τα ΠΚΙ προέρχονται από τα ΠΚΙΙ κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως και επ΄αφορμή ιστικής κακώσεως. Μέχρι πρόσφατα, η μόνη λειτουργία που ήταν γνωστή για τα ΠΚΙ ήταν εκείνη της συμμετοχής τους στην κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη, αλλά βελτιώσεις στην απομόνωση των κυττάρων και η ταυτοποίηση των γονιδίων που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες τους έχει εισφέρει στην αναγνώριση πρόσθετων λειτουργιών στην ομοιόσταση των κυψελίδων. Μεταξύ των  "νέων" λειτουργιών συγκαταλέγονται η διΐδρωση νερού, η ενεργός μεταγωγή ιόντων, η κυτταροπροστασία, προπηκτικές και προφλεγμονώδεις ιδιότητες, η αυξητική δραστηριότητα, η συμβολή τους στην ιστική αναδιαμόρφωση και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. 

Τα πνευμονοκύτταρα τύπου Ι εμφανίζουν άκρως υψηλή διαπερατότητα στο νερό, που οφείλεται σε διαύλους νερού, τις ακουπορίνες -5 (à203).  Η ταυτοποίηση διαύλων και αντλιών Να αποτελούν ενδείξεις ενεργού μεταγωγής ιόντων, μέσω των ΠΚΙ. Τα ΠΚΙ είναι ιδιαίτερα επηρρεπή στις κακώσεις (à1070), και η απελευθέρωση πρωτεϊνών στο ΒAL και στον ορό μπορεί να αποτελεί δείκτη ιστικής  κακώσεως. Η συνεισφορά των μηχανισμών κακώσεως και αποκαταστάσεως των ΠΚΙ στην παθογένεια διαφόρων πνευμονοπαθειών τελούν υπό διερεύνηση (à1091,1092,1093,1094).

 


βλέπε: κυψελιδικό υγρό, επιθηλιακά κύτταρα, κυψελιδικά κύτταρα τύπου Ι, πνευμονοκύτταρα τύπου Ι, κυψελιδικό, πνευμονικό οίδημα.