Κορεσμός αιμοσφαιρίνης

|καμπύλη δεσμεύσεως αιμοσφαιρίνης|Οι  τιμές SaO2 παρέχουν μια εκτίμηση της σχέσεως της περιεκτικότητάς της, δυναμένης να μεταφέρει O2,  Hb στο αρτηριακό αίμα προς την ικανότητα που η αιμοσφαρίνη στο αίμα διαθέτει να μεταφέρει O2 .  Η σχέση αυτή απεικονίζεται με την εξίσωση:

 

SaO2 = (περιεκτικότητα/ικανότητα) Χ 100

 

 Η τιμή SaO2 υπολογίζεται σε μερικούς αναλυτές με βάση την ㎩O2 και το pH, που, παρά το γεγονός ότι παριστά προσιτή προσέγγιση, μπορεί να καταλήξει σε ανακριβή αποτελέσματα επειδή παράγοντες, όπως η θερμοκρασία του ασθενούς, η %metHb και %HbCO δεν λαμβάνονται υπ΄όψη. Η SaO2 μπορεί να μετρηθεί απ΄ευθείας με τη χρήση της μεθόδου οξυμετρίας.

 

SaO2={(HbO2)/(HbO2+RHb+MetHb+HbCO)} X 100

 

Χρειάζονται πολυπλοκότερα φασματοφωτόμετρα, όπως τα οξύμετρα CO προκειμένου να μετρηθεί  η SaO2, ακριβέστερα. Ο κορεσμός αιμοσφαιρίνης μπορεί, επίσης, να μετρηθεί, θεωρώνας την περιεκτικότητα της λειτουργικά διαθέσιμης αιμοσφαιρίνης, αγνοώντας την ποσότητα metHb:

 

 SaO2={(HbO2)/HbO2+RHb+HbCO)/} X 100

 

Τα παλμικά οξύμετρα, γενικά, μετράνε τον κορεσμό, με αυτόν τον απλούστερο και προσεγγιστικό τρόπο.

Κορεσμός αιμοσφαιρίνης, μέσος
Ο κορεσμός αιμοσφαιρίνης μπορεί να μετρηθεί με μη παρεμβατική μέθοδος - την παλμική οξυμετρία, η οποία είναι, γφενικά  ακριβής (+/-3%) σε υψηλές τιμές κορεσμού αλλά μειώνεται, όσο ο κορεσμός μειώνεται κάτω του 80% (β12) |εργαστηριακή προσέγγιση της δύπσνοιας|.