Κορεσμός αιμοσφαιρίνης, μέσος

  Η μεταβαλλόμενη συγγένεια της Hb, εξαρτάται από το σχετικό μέτρο των παραγόντων δεσμεύσεως- αποδεσμεύσεως (Κ 1, Κ 2) των αντιδράσεων συνδέσεως:

 [Hb4] + Ο2 ←  àΗb4O2

Έτσι, εάν Κ1> Κ2, η συγγένεια της αιμοσφαιρίνης με το O2 αυξάνεται, γεγονός που αναδεικνύεται από την απόκλιση της ΚΔΑ προς τα αριστερά∙ ενώ, αντίθετα εάν Κ12, η συγγένεια τους μειώνεται, η ΚΔΑ αποκλίνει προς τα δεξιά και απολήγει στην απελευθέρωση μεγαλυτέρων ποσών O2, υπό μικρότερη PO2. Η θέση της ΚΔΑ, ως προς τον οριζόντιο άξονα (της PaO2) εκφράζεται με την P50, που καθορίζει την PaO2 στην οποία η Hb ευρίσκεται κορεσμένη, κατά 50%.

επιστροφή