Καπνογραφία

  Η παράσταση συνεχούς ίχνους ή δέσμης ξεχωριστών ιχνών τιμών εκπνεόμενου PCO2 που μετρήθηκαν σε μια ορισμένη περίοδο. Στο καπνογράφημα παρίσταται η συγκέντρωση ή η μερική πίεση του CO2, στο μίγμα του εισπνεόμενου ή εκπνεόμενου αέρος. Οι αρχές χρήσεως της καπνογραφίας τέθηκαν, το 1943, από τον Luff, που ανακάλυψε ότι το CO2 μπορεί να απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία. Συνήθως χρησιμοποιείται στην αναισθησιολογία[i].

An external file that holds a picture, illustration, etc.Object name is pone.0017893.g001.jpg(&). βλέπε: καπνογραφία

Πιστεύεται ότι η καπνογραφία αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της PaCO2, η οποία, επιπλέοβν, συσχετίζεται πολύ ισχυρά με τα νυκτερινά, αναπνευστικά συμπτώματα σε ασθενείς με εξωπνευμονικής αιτιολογίας κυψελιδικό υποαερισμό, όπως οι νευρομυϊκές παθήσεις. και, επίση,ς έχει προγωνστική αξία αναφορικά με την πρόβλεψη της συμμορφώσεως με την εφαρμογή μη παρεμβατικού νυκταρινού αερισμού. Επιπλέον, η μικρής διάρκειας καταργαφή etCO2, σε ύπτια θέση (&), μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον νυκτερινό υποαερισμό, και τη συμμόρφωση στην εφαρμογή μη παρεμβατικού αερισμού.

[i] Eipe N. A system of classification for the clinical applications of capnography. J Clin Monit Comput 2007·21:341-