βρόγχοι στελεχιαίοι

|☆|

Η "σκελετική" κατασκευή των βρόγχων υποστηρίζεται από ένα πυκνό δίκτυο λείων μυικών ινών, με γεωδεσική διαμόρφωση και συγκυτιακούς χαρακτήρες. Το πάχος του τοιχώματός τους είναι περίπου ανάλογο της εγκάρσιας διαμέτρου τους, στους πέρα των τμηματικών βρόγχων. Οι βρόχγοι σμικρύνονται κατά πλάτος και μήκος, στην εκπνοή. Στα περιφερικά βρόγχια, οι ίνες φέρονται κυκλοτερώς, ώστε ο βρογχόσπασμος είναι πιο έκδηλος.
Βλεννογόνος. Καλύπτεται από ψευδοπολύστοιβο, κροσσωτό επιθήλιο, περιέχει πληθώρα καλυκοειδών κυττάρων (goblet, που παράγουν βλέννη). Περιφερικά, μεταπίπτει σε μονόστοιβο, κροσσωτό, και αργότερα σε κυβοειδές. Λείες μυικές ίνες. Μονόστοιβος χιτώνας, με χολινεργική και αδρενεργική διέγερση και συγκυτιακούς χαρακτήρες (:αυτόματη ρυθμική σύσπαση και της δια­δό­σε­ως της αυτόματης περιοδικής αποπολώσεως). Στους περιφερικούς, μικρούς αεραγωγούς, η ποσότητα των λ.μ.ι. μειώνεται· σπανίζει προς το τελικό βρογχιόλιο.
Τραχειοβρογχικό δένδρο
Μυϊκός τόνος: συνεχής τάση ήπιας συσπάσεως, που –τελεολογικά- ελέγχει το πλάτος και μήκος του βρόγχου, για την πλεονεκτικότερη προσαρμογή του νεκρού χώρου. 
Ο υποβλεννογόνιος χιτώνας (lamina propria) επαλείφεται από ένα χαλαρό φύλο συνδετικολιπώδους ιστού που φιλοξενεί τους οροβλεννογόνιους και βλεννογόνιους αδένες (: εξωκρινείς, επειδή φέρουν εκφορητικό πόρο), και πολλά είδη κυττάρων, λεμφοκύτταρα, σιτευτικά κύτταρα, λιπώδη κλπ. Τον υποβλεννογόνιο χιτώνα διατρέχουν αρτηρίες, φλέβες, λεμφαγγεία.
Οι στελεχιαίοι αρχικά είναι εξωπνευμονικοί, ως θυγατρικοί της τραχείας, αλλά, σύντομα,  βυθίζονται στο παρέγχυμα. Υποστηρίζονται από 6-10 χόνδρους πεταλοειδούς ή ημιπεταλοειδούς σχήματος, που καλύπτουν την προσθιοπλάγια επιφάνεια των βρόγχων. Οι χόνδροι προοδευτικά αποσχηματίζονται σε ακανόνιστα πετάλια, και πακτώνονται στον αδρό, ινώδη συνδετικό ιστό. Εξαφανίζονται στα περιφερικά βρογχιόλια. Δεσμίδες πλούσιες σε ελαστικές ίνες, που διαγράφονται υποβλεννογονίως, διατρέχουν επιμήκως, διακρίνονται στη βρογχοσκόπηση, ιδίως, επί ασθενών με ΧΑΠ.  Στους περιφερικούς βρόγχους σχηματίζουν περιελίξεις, και βυθίζονται στο διάμεσο ιστό, γύρο από τα τριχοειδή. Οι στελεχιαίοι υποδιαιρούνται ασύμμετρα, σε 3 λοβαίους (αριστερά 2), αυτοί σε 10 (αριστερά 8) τμηματικούς, αυτοί σε 40 υποτμηματικούς, 5000 μικρούς βρόγχους, και 15000 βρογχιόλια.
Η "σκελετική " κατασκευή των βρόγχων υποστηρίζεται από ένα πυκνό δίκτυο λείων μυικών ινών, με γεωδεσική διαμόρφωση και συγκυτιακούς χαρακτήρες. Το πάχος του τοιχώματός τους είναι περίπου ανάλογο της εγκάρσιας διαμέτρου τους, στους πέρα των τμηματικών βρόγχων. Οι βρόχγοι σμικρύνονται κατά μήκος και πλάτος, στην εκπνοή. Στα περιφερικά βρόγχια, οι ίνες φέρονται κυκλοτερώς, ώστε ο βρογχόσπασμος είναι πιο έκδηλος.|Βρόγχοι|Bρόγχος στελεχιαίος, δεξιός|Βρόγχος στελεχιαίος, αριστερός |