βρόγχος στελεχιαίος, δεξιός

Δεξιός στελεχιαίος: εγκάρσια διάμετρος, 15 mm, μήκος 3 cm, γωνία εκφύσεως από μητρικό κλάδο (τραχεία) 20-30°. Υποδιαιρείται ασύμμετρα, σε 3 λοβαίους, τον άνω μέσο και κάτω, αυτοί σε 40 υποτμηματικούς, 5000 μικρούς βρόγχους, και 15000 βρογχιόλια. Υποστηρίζονται από 6-10 χόνδρους πεταλοειδούς σχήματος. Ο δεξιός στελεχιαίος βρόγχος αναλύεται [1] στο δεξιό άνω λοβαίο που διαρείται σε τρεις τμηματικούς, τον κορυφαίο, RΒ1, πρόσθιο, RΒ2 και οπίσθιο, RΒ3· [2] στο δεξιό μέσο λοβαίο, που διαιρείται στον πλάγιο τμηματικό, RΒ4, και μέσο τμηματικό, RΒ5· και [3] στο δεξιό κάτω λοβαίο, που διαρείται σε 5 τμηματικούς, τους: i) κορυφαίο βασικό τμηματικό, RΒ6, που διαιρείται σε τρεις υποτμηματικούς, τους RΒ6a (μέσο), RΒ6b (άνω), RΒ6c (πλάγιο), ii) μέσο βασικό τμηματικό, RΒ7, που διαρείται σε δύο υποτμηματικούς, τους R Β7a, πρόσθιο, και RΒ7b μέσο, iii) τον οπίσθιο βασικό τμηματικό, RΒ8, που διαιρείται στον RΒ8a, πλάγιο, και RΒ8b βασικό υποτμηματικό, iv) στον πλάγιο βασικό τμηματικό, RΒ9, που διαιρείται στον RΒ9a, πλάγιο βασικό υποτμηματικό καιR Β9b βασικό υποτμηματικό, και, τέλος, v) στον οπίσθιο βασικό, ΡΒ10, που διαιρείται στον πλαγιοβασικό, Β10a και μεσοβασικό, B10b.