Βρόγχος στελεχιαίος αριστερός

Εγκάρσια διάμετρος, 13 mm, μήκος 6 cm, γωνία εκφύσεως, 40-60ο. Επειδή ο αριστερός στελεχιαίος βρόγχος είναι στενότερος, πρέπει ο αριστερός πνεύμονας να είναι μικρότερος, αλλιώς θα προέκυπταν διαταραχές αερισμού-αιματώσεως. Έτσι καταλείπεται χώρος στο αριστερό ημιθωράκιο για την καρδιά. Ο αριστερός στελεχιαίος αναλύεται [1] στον αριστερό άνω λοβαίο, που διαιρείται [1α] στον αριστερό, άνω κορυφοπίσθιο, LB1+3, που διαρείται στους LB1a, LB1b, κορυφαίους υποτμηματικούς, και  LB3b, πρόσθιο και οπίσθιο υποτμηματικούς, αντίστοιχα, [1β] στον πρόσθιο, LB2, που υποδιαιρείται στους, οπίσθιο Β2a, και πρόσθιο, υποτμηματικό, Lb2b, [1γ] στη γλωττίδα (κάτω), που διαιρείται: i) στον άνω τμηματικό, LB4, που υποδιαιρείται στους LB4a, οπίσθιο υποτμηματικό και LB4b, πρόσθιο υποτμηματικό,  ii) και κάτω τμηματικό, LB5, που υποδιαιρείται σε LB5a, ανώτερο υποτμηματικό, και LB5b, κατώτερο υποτμηματικό  και, τέλος, [2] στον αριστερό κάτω λοβαίο, που διαιρείται i) στον κορυφαίο τμηματικό του κάτω λοβαίου βρόγχου, Β6, που υποδιαιρείται στο μέσο υποτμηματικό, LB6a, που υποδιαιρείται στον παρασπονδυλικό, LB6a1, υπο-υποτμηματικό και οπίσθιο, LB6a 2, υπο-υποτμηματικό, στον άνω υποτμηματικό, LB6b και στον πλάγο, υποτμηματικό, LB6c· ii) στο μέσο βασικό τμηματικό του κάτω λοβαίου, LB7,που υποδιαιρείται στον πλαγιοπρόσθιο, υποτμηματικό, LB7a, και μεσοπρόσθιο υποτμηματικό, LB7b· iii) προσθιοβασικός τμηματικός του κάτω λοβαίου, LB8, που υποδιαιρείται σε δύο υπο-υποτμηματικούς, τους LB8a και LB8b, αντίστοιχα· iv) στον πλάγιο βασικό τμηματικό του κάτω λοβαίου, και, v) στον οπίσθιο βασικό τμηματικό του κάτω λοβαίου βρόγχου, LB10, που υποδιαιρείται στον πλαγιοβασικό υπο-υποτμηματικό, LB10a, και μεσοβασικό υπο-υποτμηματικό του κάτω λοβαίου αριστερού πνεύμονος, LB10b.