Οξειδωτικό stress, εμπλοκή σε πνευμονοπάθειες

 Το οξειδωτικό stress εμπλέκεται στην παθογένεια πληθώρας πνευμονοπαθειών, ανάλογα με την παρουσία κυττάρων φλεγμονής, την ενεργοποίησή τους προς παραγωγή οξειδωτικών μορίων και την ανάμιξη κυτταροκινών, ως παράγοντες χημειοταξίας κυττάρων φλεγμονής ή ως επαγόμενα προϊόντα από τη δράση των οξειδωτικών μορίων. Παθήσεις, στην παθογένεια των οποίων εμπλέκονται οξειδωτικά μόρια καταχωρούνται στο: ASUTCLIFFE A, HOLLINS F, GOMEZ E, SAUNDERS R, DOE C, COOKE M ET AL.  Increased nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase 4 expression mediates intrinsic airway smooth muscle hypercontractility in asthma (&). 
 Είναι γνωστό ότι η ανατροπή της ισορροπίας 'οξειδωτικών / αντιοξειδωτικών εμπλέκεται στην  αιτιοπαθογένεια της ΧΑΠ (&).Εϊναι, επίσης γνωστό ότι στη ΧΑΠ αναγνωρίζεται αύξηση της μάζας των λείων μυϊκών ινών που απαρατίζουν τοιν γεωδεσικής διαμόρφωσης μυϊκό χιτώνα του βρόγχων.  Η αύξηση της μυϊκής μάζης οφείλεται στην υπερτροφία, υπερπλασία και μεταπλασία των λείων μυϊκών ινών, που αποτελούν το παθογενετικιό υπόστρωμα ης 'νόσου των μικρών αεραγωγών' και σχετίζεται με την χρόνια απόφραξη των αεραγωγών, που αποτελεί το χαρτακτηριστικό παθοφυσιολογικό γνώρισμα της ΧΑΠ (&, &,&). Παρόμοια ευρήματα έχουν επίσης αναγνωριστεί στο άσθμα (&). Παρ' όλο ότι η ανατροπή της ισορροπίας οξειδωτικών ανιοξειδωτικών πιστεύεται ότι είναι κρίσμης σημασίας στην παθογένεια της ΧΑΠ και άλλων αποφρακτικών παθήσεων, δεν έχει σε ικανό βάθος μελετηθεί η αμπλοκή του NOX4. Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι η έκφραση NOX4 αυξάνεται τόσο από TGF-β όσο και από TNF-α, παράγοντες που αυξάνονται τόσο στα λεία μυΙκά κύττρα των αεραγωγών, όσο και στον ορό ασθενών με ΧΑΠ. ΚΑΙ οι δύο μεταβολές αποτελούην δυνητικά αίτια αυξήσεως έκφρασης της NOX4.  Στην μελέτη αυτή διαπιστώθηκε αναβαμίσεως της NOX4 in vivo και in vitro στα λεία μυϊκά κύτταρα του τοιχώματαος των αεραγωγών ασθνεών με ΧΑΠ. Επομένως η ανάπτυξη μορίων αναστολέων της ΝΟΧ4, που έχουν  δοκιμαστεί σε άλλες κλινικές δοκιμές μπορεί να έχουν ευνοϊκή δράση στην αναχαίτιση της παθογένεια της ΧΑΠ (&).