Κάλιο

βλεπε: Κάλιο.

Κάλιο

κάλιο και ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές

Πρόκειται για το κύριο κατιόν του ενδοκυττάριου υγρού, στο οποίο συγκεντρώνεται το 98% της ολικής σωματικής ποσότητας (Ενδοκυττάριο υγρό: 140 meq/l, εξωκυττάριο υγρό: 4 meq/l). H μεγάλη διαφορά στις συγκεντρώσεις (σχέση 36:1) οφείλεται στην ενεργητική λειτουργία της αντλίας Na-K στην κυτταρική μεμβράνη, με την οποία μετακινείται Na, στον εξωκυττάριο χώρο και Κ+ στον ενδοκυττάριο. Η αναγκαία ενέργεια παρέχεται από την ΑΤΡ-άση. Η διατήρηση των συγκεντρώσεων αυτών είναι πολύ σημαντική∙ μετακίνηση μικρής ποσότητας (2%) Κ+ από τον ενδοκυττάριο στον εξωκυττάριο χώρο είναι ικανή να προκαλέσει θανατηφόρο υπερκαλιαιμία (>8 meq/l). Η μετακίνηση μεταξύ των δύο χώρων εξαρτάται από τη διαφορά συγκεντρώσεως μεταξύ τους. Εάν αυξηθεί η συγκέντρωση στον ορό, μετακινείται Κ+ στον ενδοκυττάριο χώρο και διατηρούνται φυσιολογικές συγκεντρώσεις στον εξωκυττάριο. Εάν η συγκέντρωση Κ στον ορό μειωθεί, ο ηλεκτρολύτης μετακινείται στον εξωκυττάριο χώρο, προς διατήρηση της ομοιοστάσεως του οργανισμού. Τα επίπεδα του Κ+ καθορίζουν το βαθμό εκκρίσεως αλδοστερόνης. Αυξημένες συγκεντρώσεις Κ+ επάγουν και μειωμένες αναστέλλουν την έκκριση της αλδοστερόνης, η οποία προσδιορίζει το βαθμό απεκρίσεως ή επαναρροφήσεως του ηλεκτρολύτου. Το Κ+ διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην κυτταρική λειτουργία, στη ρύθμιση του pH, στη σύνθεση των πρωτεϊνών, του γλυκογόνου και των ενζύμων, στην ανάπτυξη του κυττάρου και την ηλεκτροχημική λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης. Η φυσιολογική του τιμή στον όρο κυμαίνεται μεταξύ 4.0 και 5.0 mEq/l. Τα επίπεδα αυτά συντηρούνται με ημερήσια εντερική ή παρεντερική πρόσληψη 40–200 mEq/l και ανάλογη ημερήσια νεφρική αποβολή. Οι νεφροί δεν διαθέτουν μηχανισμούς καλιοπροστασίας, ώστε η στέρηση προσλήψεως επιφέρει ανεπάρκεια του ηλεκτρολύτου. Οι ελάχιστες ημερήσιες ανάγκες είναι 30 meq.

Κάλιο και ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές

Υπάρχει αιτιώδης συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων Καλίου και ΗΚΓ. 

Υπερκαλιαιμία και υπεκαλιαιμια πολύ σοβαρή υπερκαλιαιμία υποκαλιαιμία
υψηλά  ασύμετρα κύματα Τ, παρατεταμένο διάστημα PR,  επίπεδα, απόντα κύματα P.  διευρυσμένα QRS, κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαρυγή, ασυστολία,  εππιπεδα κύματα Τ, ενίοτε ανεστραμμένα,παράταση του διαστήματος PR, κατάσπαση του ST, υψηλά κύματα U