ο πνεύμων των ηλικιωμένων

Η ηλικίωση είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου χρόνιας πνευμονοπάθειας, συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, των περισσοτέρων μορφών πνευμονικού καρκίνου και της ιδιοπαθούς πνευμον. ινώσεως

Γήρανση | θεωρίες γηράνσεως| ηλικίωση| ηλικώση πνεύμονος |