η κλινική σημασία των εκπνεόμενων συμπυκνωμάτων

προσυμπτωματικός έλεγχος.  

Αναγνωρίζεται αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον σε θέματα που αφορούν τη χρήση των πτητικών οργανικών συστατικών που εμπεριέχονται στα συμπυκνώματα της εκπνοής. Τα εκπνεόμενα συμπυκνώματα που παραλαμβάνονται με τη ψύξη του εκπνεόμενου αέρα, έχουν πρόσφατα αναγνωριστεί ως αξιοποίησιμα βιολογικά  'εργαλεία' για την παρακολούθηση της εξελίξεως τν οξιδωτικών και φλεγμονωδών φαινομένων στο τραχειοβρογχικό δένδρο (&). -------------------------------------------------------------------------------Malondialdehyde, MDA, in Exhaled Breath Condensate as a Marker of Oxidative Stress in Different Pulmonary Diseases---------------------------------------------- Διάφοροι βιοδείκτες έχουν αξιολογηθεί ως προς τη ν ικανότητά τους να αντανακλούν με ποιοτικό και ποσοτικό τρόπο τις διεργασίες που παράγονταικ στο τραχειοβροχγικό δέ3νδρο και αφορούν τις επιδράσειθς συστημάτων κι βιοχγημικών εξελίξεων. Μεταξύ αυτών οι αλδεΰδες, το Η2Ο2, η αδενοσίνη, οι ισοπροστάνες, τα λευκοτριένια, και οι κυτοκίνες (&, &, &). Πολλές επιστημονικές εργασίες αν΄γινται στη μελέτη της παραγωγής, της δράσεως και τησ κλινικής αξιπποίησης των πτητικών βιοδεικτών, των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του βρογχοκυψελιδικού υγρού, στις διάφορες πνευμονοπάθειες (&). 
H MDA έχει μελετηθεί λεπτομερώς, ως προϊόν της περξείδωσης των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, της κυτταρικής μεμβράνης. Έχουν αναγνωριστεί υψηλές συγκεντρώσεις ΜDA  σε διάφορα βιολογικά υγρά, αππό ασθενείς με διαφορετικές παθήσεις των αεραγωγών, όπως το άσθμα (&, &, &), η ΧΑΠ (&, &), οι βρογχεκτασίες (&). H ΜDA στο συμπύκνωμα της εκπνοής έχει μετρηθεί σε σχετικά μικρό αριθμό μελετών (&, &, &, &), αν κι ακόμη λιγότερες συμπεριέλαβαν μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων (&, &). Σε μια μεγάλη και καλά σχεδιασμένη μελέτη (&) διαπιστώθηκε ότι στο εκπνευστικό συμπύκνωμα ασθενών με παθήσεις των αεραγωγών αναγνωρίστηκαν αυξημένα επίπεδα MDA, γεγονός που επιβεβαιώνει την κρίσιμη σημασία του οξειδωτικού stress στις παθήσεις των αεραγωγών. Όπως φαίνεται στο παρακείμενο ιστόγραμμα, οι συγκεντρώσεις MDA μειώνονται μετά θεραπεία με εισπνεόμενα στεροειδή. 
An external file that holds a picture, illustration, etc.Object name is MI2011-891752.003.jpg Το εύρημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς υπάρχουν σχετικές μελέτες στις οποίες συμπεραίνεται ότι η θεραπεία με εισπνεόμενα στεροειδή απολήγει σε μείωση του οξειδωτικού stress (&), ενώ άλλες, οι περισσότερες, ότι μετά θεραπεία με ICS, τα επιπεδα της MDA στο εκπνευστικό συμπύκνωμα δεν μεταβάλλεται (&). Επίσης, ενώ στις περισσότερες μελέτες, αναγνωρίζεται ότι η χορήγηση αντιοξειδωτικών, όπως η N-ακετυλοκυστεΐνη, δεν έχει, γενικά εππιδραση στη θεραπεία των παοθήσεων των αεραγωγών, από την προαναφερόμενη μελέτη υποστηρίζεται ήπια, αλλά σημαντική μείωση των οξειδωτικώνδιεργασιών μετά από 4 εβδομάδες χορηγήσεώς της. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι το οξειδωτικό stress διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παθογένεια της ΧΑΠ, και ότι αυτό συσχετίζεται ευθέως μετον αριθμό των ουδετεροφίλων στα προκλητά πτύλεα των ασθενών με ΧΑΠ.