βρογχική θερμοπλαστική για τη θεραπεία σοβαρού άσθματος

|οδηγίες NICE|ενδείξεις βρογχοσκοπήσεως|
1 Γενικά (&)
1.1 Έχουν συγκεντρωθεί βιβλιογραφικές ενδείξεις ότι η βρογχική θερμοπλαστική για σοβαρό άσθμα εξασφαλίζει σημαντικό βαθμό βελτιώσεως στα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής, και μείωση των παροξύνσεων και των εισαγωγών στο Νοσοκομείο. 
1.2 Προκειμένου να εφαρμοστεί μέθοδος βρογχικής θερμοπλαστικής για θεραπεία δυσκόλου άσθματος, πρέπει να ληφθεί μέριμνα: [α] πλήρης γραπτή ενημέρωση, [β] βεβαίωση ότι ο ασθενής έχει πλήρως κατανοήσει την αβεβαιότητα για την αποδοτικότητα της μεθόδου, την μακροπρόθεσμια ασφάλειά της και το ενδεχόμενο της αρχικής επιδεινώσεως των συμπτωμάτων. [γ] H επιλογή των ασθενών πρέπει να αναλαμβάνεται από ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων εξοικειωμένων στη διαχείριση δύσκολου άσθματος.
1.3 Πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα περί τη βρογχική θερμοπλαστική για το σοβαρό άσθμα, και στα σχετικά πρωτόκολλα να περιλαμβάνεται αντικειμενική μέτρηση της αναπνευστικής λειτουργίας έλεγχος των συμπτωμάτων, θεραπευτικές απαιτήσεις και ποιότητα ζωής.
2 περιγραφή
  Ο σκοπός της θερμοπλαστικής στο σοβαρό άσθμα είναι η μείωση της μάζας των βρογχικών μυών, αποβλέποντας στην ελαχιστοποίηση του βρογχοσπάσμου. Η θερμοπλαστική, συνήθως, διενεργείται με τον ασθενή υπό καταστολή ή γενική αναισθησία, καθώς προωθείται ένας κατάλληλα σχεδιασμένος σωλήνας, μέσω του οποίου παρέχονται διαλείπουσες ώσεις ραδιοσυχνοτήτων κυκλοτερώς, σε παρακείμενες περιοχές του βρόγχου, από τους περιφερικούς (<3 mm) προς τους κεντρικότερους αεραγωγούς. Οι εφαρμογές γίνονται ανά μεσοδιαστήματα 5 mm.  Η θεραπεία παρέχεται σε τρείς συνεδρίες, με μεσοδιάστημα τριών εβδομάδων, μεταξύ κάθε συνεδρίας. Πριν την έναρξη της επόμενης,  οι ήδη ακτινοβολισθέντες αεραγωγοί ελέγχονται βρογχοσκοπικά. 
3 Απόδοση
Μια τυχαιποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή, που συμπεριέλαβε 288 ασθματικούς ασθενείς, οι οποίοι θεραπεύτηκαν με βρογχική θερμπλαστική κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επιτυγχάνεται βελτίωση της ποιότητας ζωής, κατά το επόμενο 12μηνο διάστημα και στατιστικά σημαντική μείωση των παροξύνσεων στο επόμενο χρόνο παρακολουθήσεως. 
Σε μια άλλη συγκριτική μελέτη, στην οποία συμπεριλήφθησαν ασθενείς υπό θερμοπλαστική ή συντηρητική αγωγή, διαπιστώθηκε βελτίωση της πρωινής pEFR, εκ 39.3 και 8.5 litres/min, αντίστοιχα, σε διάστημα παρακολουθήσεως 1 έτους, μείωση των φαρμάκων διασώσεως (βραχείας διάρκειας β2-διεγέρτες).
Και από τις δύο προαναφερόμενες μελέτες διαπιστώθηκε ικανοποιητική αποκατάσταση της αναπνευστικής λειτουργίας, μείωση των εισαγωγών στο Νοσοκομείο, και μείωση των απουσιών από το σχολείο/εργασία.
4 Ασφάλεια
Από τις προαναφερόμενες τυχαιοποιημένες κλινικές δικιμές διαπιστώθηκε ότι ποσοστό 8 και 2% εισήχθησαν στο Νοσοκομείο για αναπνευστικά συμπτώματα, κατά τη διάρκεια της μελέτης.