φυματίωση και μετανάστευση

 Η ανθρώπινη μετανάστευση, με ετήσια επίπτωση 2.9% (!) αποτελεί κρίσμης σημασίας φαινόμενο, από κοινωνικής, οικονομικής και υγειονομικής απόψεως. Υπολογίζεται ότι περίπου 214 εκατομ. άνθρωποι ζουν μακρυά από τη γεννέτειρά τους  ενώ αριθμούνται 16.3 εκατομ. οικονομικοί πρόσφυγγες (). Οι λόγοι της μεταναστεύσεως ποικίλλουν ευρέως και κυμαίνονται από κοινωνικούς,, οικονομικούς, μέχει πολιτικούς, κλιματικούς κλπ. |αντιφυματικός έλεγχος επί μεταναστατών|

  Η μετανάστευση αποτελεί κρίσμο επιδημιολογικό παράγοντα και ασκεί ιδιαίτερη επίδραση στις χαμηλής φορτίσεως Ευρωπαϊκές Χώρες, στις οποίες, η πλειομνότητα των νέων περιπτώσεων διαγιγνώσκονται επί αλλοεθνών.  στην Βρετανία, για παράδειγμα, το 2009, περισσότερες από το 73% των νέων περιπτώσεων φυματιώσεων αφορούσαν μετανάστες (Health Protection Agency. Tuberculosis in the UK: Report on Tuberculosis Surveillance in the UK 2010. London, Health Protection Agency Centre for Infections, 2010, .). Σημειώνεται ότι το πλείστον των διαγνώσεως φυματιώσεως στις χαμηλής φορτίσεως Ευρωπαϊκές Χώρες, αφορά σε αναζωπύρωση λανθανουσών μολύνσεων, εντούτοις,και εντοπίζεται χαμηλός δείκτης διαμολύνσεως μεταξύ αλλοεθνών και γηγενών κατοίκων (, , ).  Οι οικονομικές συνέπειες της φυματιώσεως των μεταναστών υπό όρους ιατρικών πόρων είναι πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα, όσων αφορούν στις πολυναθεκτικές μορφές της νόσου (). Η κατανόηση της δυναμικής μεταξύ της λκανθάνουσας μορφής φυματιώσεως και της μεταναστεύσεως από χώρες υψηλής φορτίσεως σε χώρες χαμηλής, είναι σημαντική για την προστασία των δεύτερων από έπιδημιολογικές αλλοιώσεις προερχόμενες από αναμίξεις πληθυσμιακών ομάδων με διαφορετικούς δείκτες διαμολύσνεως.

  Καθώς έχει γνωστεί ότι η μεγαλύτερη αναλογία της αναζωπυρώσεως λανθανουσών μορφών μεταξύ μεταναστών παρατηρείται τα πρώτα χρόνια, από της εγκαταστάσεως στη χώρα υποδοχής, η προσπάθεια μειώσεως της εππτώσεως σε χώρες χαμηλής φορτίσεως επικεντρώνεται στην ταυτοποίηση των λανθανουσών μορφών  και η χορήγηση κατάλληλων προφυλακτικών θεραπευτικών σχημάτων. Η χορήγηση ΙΝΗ για 6-9 μήνες, ή συνδυασμού IΝΗ+ΡΙΦ μπορεί να εγγυηθεί μείωση των αναζωπυρώσεων κατά ~60% (, ).

πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου (screening programmes) σε εισερχόμενους από χώρες υψηλής φορτίσεως, για τον περιορισμό μολύνσεως μεταξύ κατοίκων χωρών χαμηλής φορτίσεως, παρ΄όλο ότι  ο πακτικός τρόπος με τον οποίο θα εποειχειρηθεί αυτό είναι αντικείμενο αντιπαραθέσεων (,). Σε τοπικό επίπεδο, αναζητείται η αποδοτικότερη λύση στο ζήτημα του το τόπου, του τρόπου και της υπεύθυνης υπηρεσίας που θα διενεργήσει τον έλεγχο. Π.χ, ο έλεγχος θα γίνει στην πύλη εισόδου, με ακτινογραφία, μικροακτινογραφία, Mantοux, μέτρηση ΙFN-γ ή συνδυασμού τους.  Στις διάφορες Χώρες εντοπίζονται διαφορές στη μεθοδολογία ανιχνεύσεως λανθανουσών μορφών, ακόμη και στην ίδια υγειονομική περιφέρεια (). Παρ΄όλο ότι νι συστηματικήεκτίμηση της αποδόσεως εκ της χρήσεως νέων διαγνωστικών μεθόδων, όπως η IFN-γ μετρήσεις (QuantiFERON-TB) δεν έχει σε ικανό βαθμό αξιολογηθεί στο επίπεδο του προσυμποτωματικού ελέγχου των νεοεισερχόμενων μεταναστών, αντλέγεται ότι η χρήση της ςινετεφρόνης συνοδεύεται από υψηλή σχέση κόστους-αποτελέσματος, προκειμένου να ελεγχθούν εισροές από χώρες με πολύ υψηλό δείκτης επιπτώσεως (π.χ., >200/100000) (NICE guideline: ►, ►).

 Όπως έχει συζητηθεί, αλλού, ο καλύτερος τρόπος να μειωθεί η 'διασπορά' μέσω της μεταναστεύσεως είναι η εκρίζωση/μείωση της φυματιώσεως στις χώρες προελέυσεως των μεταναστών, καθώς, επίσης και η κατανόηση των αιτιών μεταναστεύσεως (!). έρτσι, η Ιατρική, άλλη μια φορά έρχεται να αναικινήσει χαίνοντα πολιτικά προβλήματα και να δώσει ακριβείς εκτιμήσεις των οικονομικών συνπειεών τους.