σύστημα βαθμονομήσεως ECOG/WHO/Zubrod

 Το σύστημα ECOG/WHO/Zubrod, προτάθηκε από τους Oken et al., 1982,υποδειχθέν από τον  C. Gordon Zubrod, είναι μια κλίμακα διαβαθμίσεως της κινητικότητας ποιότητας ζωής, που εκτείνεται από 0 -5, όπου το 0 δηλώνει πλήρη κινητικότητα και το 5, θάνατο.

σύστημα βαθμονομήσεως ECOG/WHO/Zubrod
0 ασυμπτωματικός, πλήρους δραστηριότητας, ικανός να διεξέρχεται όλες τις δραστηριόττηες, όπως πριν την προσβολή, ζωωρίς περιορισμούς
1 συμπτωματικός, αλλά πλήρως ικανός.Μπορεί να εκτελέσει σωματική δραστηριότητα επιπέδου μη ασκημένου υγιούς ατόμου, όπως οικοκυρικά ή εργασία γραφείου.
2 συμπτωμαστικός. <50% της διάρκειας της ημέρας παραμένει κλινήρης. Μπορεί να αυτοεξυπηρετείται, αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει οποιοδήποτε έργο. Παραμένει κλινήρης για διάστημα μικρότερο του 50% των ωρών εγρηγόρσεως
3 συμπτωματικός. Κλινήρης για διάστημα >50% της διάρκειας της ημέρας. ΠΑραμένει κλινήρης ή καθήμενος σε πολυθρόνα, για διάστημα >50% της διάρκειας της ημέρας.
4 πλήρως ανίκανος. Παραμένει κλινήρης. Δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Πλήρως καθηλωμένος στο κρεβάτι ή σε πολυθρόνα. 
5

θάνατος

 βλέπε:

σύστημα βαθμονομήσεως ποιότητας ζωής, Karnofsky system
σύστημα βαθμονομήσεως ποιότητας ζωής για παιδιά: lansky score